DELATNOST LABORATORIJE

Laboratorija za ispitivanje semena (LIS) posluje tržišno pružanjem usluga laboratorijskih analiza i istovremeno učestvuje u realizaciji naučnoistraživačkih projekata. Laboratorija posluje sa privatnim licima, državnim i privrednim subjektima. Raspolaže najsavremenijom opremom potrebnom za izvođenje stručnog i naučnog rada vezanog za kvalitet semena svih ratarskih i povrtarskih biljnih vrsta, trava i lekovitog bilja.

U Laboratoriji se vrše ispitivanja kvaliteta semena koja obuhvataju:

1. Fizičko-fiziološka svojstva – čistoća semena, klijavost semena, sadržaj vlage u semenu, masa 1000 semena, životna sposobnost semena.

2. Zdravstveno stanje semena – detekcija gljiva, bakterija i virusa.

INFORMACIJE O USLUGAMA I CENAMA

021 4898 150

institut@nsseme.com

AKREDITACIJE I OVLAŠĆENJA

Akreditovana je 2003. godine od strane JUAT-a, prema standardu ISO/IEC 17025 rešenjem broj 01-071, a reakreditacija od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) obavlja se na svake četiri godine. Od 2000. godine Laboratorija poseduje akreditaciju Međunarodne organizacije za ispitivanje semena (International Seed Testing Association, ISTA), a svake treće godine se akreditacija uspešno obnavlja. Poslednja reakreditacija uspešno je obavljena 2015. godine.

Dobijanjem ISO ISTA akreditacije organizacija rada i odgovornost svakog zaposlenog podignuta je na zavidan nivo. Svake godine Laboratorija je obavezna da učestvuje u ISTA međulaboratorijskim testovima za metode za koje je akreditovana zbog upoređivanja rezultata rada sa drugim akreditovanim laboratorijama iz celog sveta. Sistem kvaliteta tako predstavlja garanciju daljeg rada i razvoja, kao i ključ poslovnog uspeha u oštroj međunarodnoj konkurenciji.

Odlukom Uprave za zaštitu bilja Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, LIS je ovlašćena za izdavanje OECD sertifikata. Zahvaljujući tome i ISTA akreditaciji, organizacije koje se bave izvozom semena mogu dobiti potrebnu dokumentaciju za međunarodni promet.

OSOBLJE

Laboratorija ima ukupno 24 zaposlena; po strukturi: 5 doktora nauka, 1 master, 5 diplomiranih inženjera, 3 tehnička saradnika, 8 laboranata i 2 administrativna radnika. U Laboratoriji se godišnje ispita između 9.000 i 10.000 uzoraka.

Metode za ispitivanje semena podložne su promenama i menjaju se u skladu sa naučnim saznanjima. U svom razvojnom delu, prateći svetska kretanja, istraživači Laboratorije uvode nove metode za ispitivanje semena što omogućuje da LIS pruža usluge koje garantuju produkciju i zaštitu visoko kvalitetnog semena.