Odeljenje za kukuruz

Osnovna delatnost Odeljenja za kukuruz obuhvata stvaranje superiornih hibrida kukuruza standardnog kvaliteta zrna različite dužine vegetacije i namene proizvodnje, kao i i hibrida specifičnih svojstava. Oplemenjivanje kukuruza bazira se na kombinovanoj primeni konvencionalnih metoda oplemenjivanja sa primenom savremenih tehnologija koje ubrzavaju proces oplemenjivanja (dihaploidi, MAS–marker asistirana selekcija, genomska selekcija). Naučnoistraživački rad iz oblasti oplemenjivanja kukuruza usmeren je na: fenotipizaciju i genotipizaciju novostvorenih linija i hibrida kukuruza; unapređenje sistema testiranja eksperimentalnih i registrovanih hibrida primenom savremenih eksperimentalnih dizajna i biometričkih alata; razvoj i primenu predikcionih modela, primenu Remote sensing tehnologije u masovnoj fenotipizaciji u cilju prikupljanja velikog boja podataka o morfološkim, fiziološkim i agronomskim osobinama novostvorenih hibrida kukuruza, potencijalnu primenu genomske selekcije i dr. Tehnologija gajenja kukuruza – obuhvata razvoj tehnologije gajenja u različitim sistemima proizvodnje u cilju pune realizacije genetičkog potencijala rodnosti novostvorenih NS hibrida kukuruza. Semenarstvo kukuruza obuhvata održavanje i umnožavanje osnovnih kategorija semena (bazno semenarstvo), kontrolu semenskih useva, kao i proizvodnju i doradu dovoljnih količina visokokvalitetnog genetski čistog semena visoke hibridne snage za sve rejone gajenja. Naučnoistraživački rad iz oblasti proizvodnje semena fokusiran je na proučavanje fizioloških i biohemijskih osobina semena i razvoj novih tehnologija u cilju vrhunske dorade i tretmana semena.