STVORENI ZA REKORDE, STVORENI ZA POBEDE! ODLIČNE RODNOSTI I ADAPTABILNOSTI, SA VISOKIM PRINOSOM SEMENA.
UZ CLEARFIELD® I SUMO TEHNOLOGIJU OTPORNI NA HERBICIDE I VOLOVOD — NS ULJANI HIBRIDI!

KONZUMNI HIBRID SUNCOKRETA
NS LEVIATHAN

OPIS HIBRIDA

 • Konzum­ni sun­cokret pogo­dan za ljud­sku ishranu i ljušten­je.
 • Sred­nje kas­ni hib­rid.
 • Genet­s­ki poten­ci­jal za pri­nos seme­na preko 5,8 t/ha.

 • Odlič­na veliči­na, duži­na i boja seme­na.

 • Masa 1000 seme­na 120–140g, šareno seme.
 • Sadržaj ulja man­ji od 35%.
 • Sadržaj pro­teina u semenu 27%, što ga čini pogod­nim za konzu­maci­ju.
 • Nizak pro­ce­nat ljuske, lako se ljušti.
 • Genet­s­ki otpo­ran na rđu i sun­cokre­tovog molj­ca, tol­er­an­tan na Pho­mop­sis.
 • Atrak­ti­van za opraši­vače i dobro pri­lagođen različitim ekološkim uslovi­ma i tipovi­ma zemljiš­ta.
 • Opti­malan sklop tokom žetve 35.000–42.000 bil­ja­ka po hek­taru.
KONZUMNI HIBRID SUNCOKRETA
NS GARAVI

OPIS HIBRIDA

 • Konzum­ni sun­cokret pogo­dan za ljud­sku ishranu i ljušten­je.
 • Sred­nje rani hib­rid.
 • Genet­s­ki poten­ci­jal za pri­nos seme­na preko 5,5 t/ha.
 • Masa 1000 seme­na 95–110 g, seme crne boje.
 • Sadržaj ulja man­ji od 43%.
 • Sadržaj pro­teina 26%.
 • Izuzetno nizak pro­ce­nat ljuske, lako se ljušti.
 • Otpo­ran na rđu i sun­cokre­tovog molj­ca, tol­er­an­tan na Pho­mop­sis.
 • Atrak­ti­van za opraši­vače i dobro pri­lagođen različitim ekološkim uslovi­ma i tipovi­ma zemljiš­ta.
 • Opti­malan sklop tokom žetve 35.000–42.000 bil­ja­ka po hek­taru.
KONZUMNI HIBRID SUNCOKRETA
NS GRICKO

OPIS HIBRIDA

 • Sred­nje rani konzum­ni hib­rid sun­cokre­ta za ljud­sku ishranu i ljušten­je.
 • Otpo­ran je na rđu i sun­cokre­tov mol­jac, a tol­er­an­tan pre­ma Pho­mop­sis.
 • Genet­s­ki poten­ci­jal za pri­nos seme­na je iznad 5,5 t/ha.
 • Masa 1000 seme­na je 95–115 g.
 • Sadržaj ulja u semenu je ispod 35%.
 • Sadržaj pro­teina u jez­gru 25%.
 • Nizak sadržaj ljuske i lako se ljušti.
 • Ovaj hib­rid je atrak­ti­van za opraši­vače i veo­ma je adapt­abi­lan za različite ekološke uslove i tipove zemljiš­ta.
 • Pre­poručeni (opti­mal­ni) sklop u žetvi je 35.000–42.000 bil­ja­ka po hek­taru.
KONZUMNI HIBRID SUNCOKRETA
CEPKO

OPIS HIBRIDA

 • Konzum­ni sun­cokret pogo­dan za ljud­sku ishranu, ljušten­je i kao hrana za ptice.
 • Sred­nje rani hib­rid.
 • Genet­s­ki poten­ci­jal za pri­nos seme­na preko 4,5 t/ha.
 • Masa 1000 seme­na 80–90 g, šareno seme.
 • Sadržaj ulja u semenu man­ji od 42%, ali je sadržaj pro­teina 27%, što ga čini pogod­nim za konzu­maci­ju.
 • Nizak pro­ce­nat ljuske, pogo­dan za mašin­sko ljušten­je.
 • Otpo­ran na rđu i sun­cokre­tovog molj­ca, tol­er­an­tan na Pho­mop­sis.
 • Zbog svo­je dobre pri­lagodljivosti, može se gaji­ti u različitim agroekološkim uslovi­ma.
 • Atrak­ti­van za opraši­vače.
 • Opti­malan sklop tokom žetve 35.000–42.000 bil­ja­ka po hek­taru.
KONZUMNI HIBRID SUNCOKRETA
NS SLATKI

OPIS HIBRIDA

 • Sred­nje rani konzum­ni hib­rid sun­cokre­ta pogo­dan za ljud­sku ishranu i ljušten­je.
 • Genet­s­ki poten­ci­jal za pri­nos seme­na je iznad 5,5 t/ha.
 • Masa 1000 seme­na je 95–110 g.
 • Sadržaj ulja u semenu je ispod 35%, a sadržaj pro­teina u jez­gru je 26%.
 • Ima nizak sadržaj ljuske, pogo­dan za mašin­sko ljušten­je.
 • Otpo­ran je na rđu i sun­cokre­tov mol­jac, a tol­er­an­tan pre­ma Pho­mop­sis.
 • Ovaj hib­rid je atrak­ti­van za opraši­vače i veo­ma adapt­abi­lan za različite ekološke uslove i tipove zemljiš­ta.
 • Pre­poručeni (opti­mal­ni) sklop u žetvi je 35.000–42.000 bil­ja­ka po hek­taru.

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete
odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Gener­ic selec­tors
Exact match­es only
Search in title
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages
acf-field-group

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021