STVORENI ZA REKORDE, STVORENI ZA POBEDE! ODLIČNE RODNOSTI I ADAPTABILNOSTI, SA VISOKIM PRINOSOM SEMENA.
UZ CLEARFIELD® I SUMO TEHNOLOGIJU OTPORNI NA HERBICIDE I VOLOVOD — NS ULJANI HIBRIDI!

VISOKOPRODUKTIVNI ULJANI HIBRID SUNCOKRETA
NS KRUNA

OPIS HIBRIDA

 • Rani hib­rid nove gen­eraci­je.
 • Jedan od najpri­nos­ni­jih hib­ri­da u ogled­i­ma u Srbi­ji.
 • Genet­s­ki je otpo­ran na pla­men­jaču (Pl6 gen), volovod rase od A do E, rđu i sun­cokre­tov mol­jac.
 • Visoke tol­er­ant­nos­ti pre­ma Pho­mop­sis-u, Macrophom­i­na, boles­ti­ma koje izazi­va­ju pegavost lista i sta­bla i pre­ma beloj truleži (korenske i sta­bljične forme).

 • Odliku­je se znača­jno nižim sta­blom sa krup­n­im glava­ma. Položaj glave je polupovi­jen sa ravn­im sta­blom.
 • Genet­s­ki poten­ci­jal za pri­nos seme­na je preko 5,8 t/ha.
 • Sadržaj ulja 46–48%.
 • Izuzetne otpornos­ti na sušu, atrak­ti­van je pre­ma poli­na­tori­ma i odliku­je se visokim ste­penom oplod­nje.
 • Pre­poručeni (opti­mal­ni) sklop u žetvi je 55.000–60.000 bil­ja­ka po hek­taru.
VISOKOPRODUKTIVNI ULJANI HIBRID SUNCOKRETA
NS RONIN

OPIS HIBRIDA

 • Sred­nje rani hib­rid.
 • Novi hib­rid pune veg­etaci­je i reko­rd­no visok­ih pri­nosa.
 • Genet­s­ki otpo­ran na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i sun­cokre­tov mol­jac.
 • Visoko­tol­er­an­tan pre­ma Pho­mop­sis-u i Macrophom­i­na.

 • Tol­er­an­tan je na Scle­ro­tinia scle­ro­tio­rum i to na forme koje se javl­ja­ju na korenu, sta­blu i glavi.

 • Biljke ima­ju bujan habi­tus i otporne su na pole­gan­je.
 • Genet­s­ki poten­ci­jal za pri­nos seme­na je preko 5,8 t/ha.
 • Sadržaj ulja 48–50%.
 • Dobro pod­nosi sušu, adapt­abi­lan je i može se gaji­ti u različitim agroekološkim uslovi­ma.
 • Pre­poručeni (opti­mal­ni) sklop u žetvi je 55.000–60.000 bil­ja­ka po hek­taru.
VISOKOPRODUKTIVNI ULJANI HIBRID SUNCOKRETA
NS KONSTANTIN

OPIS HIBRIDA

 • Sred­nje rani hib­rid.
 • Genet­s­ki je otpo­ran na volovod (rase A, B, C, D i E), rđu i sun­cokre­tov mol­jac.
 • Visoko­tol­er­an­tan pre­ma Pho­mop­sis-u, a tol­er­an­tan je pre­ma boles­ti­ma koje izazi­va­ju pegavost lista.
 • Genet­s­ki poten­ci­jal za pri­nos seme­na je preko 5 t/ha.
 • Sadržaj ulja 45–47%.
 • Pros­ečne visine bil­ja­ka, izraz­i­to tol­er­an­tan pre­ma pole­gan­ju i loml­jen­ju sta­bla.
 • Pre­poručeni (opti­mal­ni) sklop u žetvi je 55.000–60.000 bil­ja­ka po hek­taru.

VISOKOPRODUKTIVNI ULJANI HIBRID SUNCOKRETA
NS ROMEO

OPIS HIBRIDA

 • Sred­nje rani hib­rid.
 • Genet­s­ki otpo­ran na sve rase pla­men­jače kon­trolisane genom Pl6, volovod rase od A do E, rđu i sun­cokre­tovog molj­ca.
 • Pose­du­je visok ste­pen tol­er­ant­nos­ti pre­ma Pho­mop­sis-u, Macrophom­i­na i koren­skoj i sta­bljičnoj for­mi bele truleži.
 • Genet­s­ki poten­ci­jal za pri­nos seme­na je preko 5 t/ha.
 • Sadržaj ulja 46–48%.
 • Dobro pod­nosi sušu, adapt­abi­lan je pa se može uspešno gaji­ti na različitim tipovi­ma zemljiš­ta.
 • Opti­mal­ni sklop je 55.000–60.000 bil­ja­ka po hek­taru.
VISOKOPRODUKTIVNI ULJANI HIBRID SUNCOKRETA
NS FANTAZIJA

OPIS HIBRIDA

 • Sred­nje rani hib­rid.
 • Genet­s­ki je otpo­ran na pla­men­jaču (Pl6 gen), volovod rase od A do E, rđu i sun­cokre­tovog molj­ca.
 • Visoko­tol­er­an­tan pre­ma Pho­mop­sis-u, Macrophom­i­na, boles­ti­ma koje izazi­va­ju pegavost lista i sta­bla i pre­ma beloj truleži (korenske i sta­bljične forme).
 • Pros­ečne visine bil­ja­ka, čvrs­ta i jaka sta­blji­ka otpor­na na pole­gan­je.
 • Genet­s­ki poten­ci­jal za pri­nos seme­na je preko 5,3 t/ha.
 • Sadržaj ulja 46–49%.
 • Dobro pod­nosi sušu, atrak­ti­van je pre­ma poli­na­tori­ma i odliku­je se izuzetno visokim ste­penom oplod­nje.
 • Pre­poručeni (opti­mal­ni) sklop u žetvi je 55.000–60.000 bil­ja­ka po hek­taru.
VISOKOPRODUKTIVNI ULJANI HIBRID SUNCOKRETA
NS DUKAT

OPIS HIBRIDA

 • Vrlo rani hib­rid sa duži­nom veg­etaci­je od 90 do 95 dana.
 • Genet­s­ki je otpo­ran na rase A, B, C, D i E volovo­da, rđu i sun­cokre­tov mol­jac.
 • Genet­s­ki poten­ci­jal za pri­nos seme­na je 4 t/ha.
 • Sadržaj ulja u semenu 47–49%.
 • Pre­poruču­je se za kas­ni­ju setvu na parce­la­ma gde se nije mogla obav­i­ti pravovre­me­na set­va (od 15. maja do 15. juna).
 • Pre­poručeni (opti­mal­ni) sklop u žetvi je 50.000–55.000 bil­ja­ka po hek­taru.

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete
odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Gener­ic selec­tors
Exact match­es only
Search in title
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages
acf-field-group

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021