NAŠI HIBRIDI — PRINOSNI I RODNI! IZUZETNE ADAPTABILNOSTI, TOLERANTNI NA SUŠU, VISOKIH I STABILNIH PRINOSA — NS HIBRIDI!

HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU ZRNA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 3022

FAO 360

Rani i prinosan

OPIS HIBRIDA

 • NS 3022 je sred­nje rani hib­rid nove gen­eraci­je.
 • U dvo­godišn­jim testi­ran­ji­ma u ogled­i­ma sortne komisi­je imao je 17,9% viši pri­nos zrna od stan­dar­da i 1,1% nižu vlagu od stan­dar­da.
 • Poten­ci­jal rod­nos­ti je 17 t/ha suvog zrna.
 • Sta­blji­ka je robus­na i čvrs­ta, visine oko 250 cm.
 • Klip je dugačak, valjkas­tog do bla­go konusnog obli­ka, sa 14–16 redo­va zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna je 350–380 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gaji­ti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je pre­du­sev za pšenicu.
 • Opti­mal­ni sklop oko 75.000 bil­ja­ka po hek­taru u povoljn­im uslovi­ma, a 65.000 bil­ja­ka po hek­taru u man­je povoljn­im uslovi­ma.
 • Za silažu broj bil­ja­ka po hek­taru povećati za 5.000–10.000.
HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU ZRNA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 3023

FAO 390

Izuzetan potencijal za prinos

OPIS HIBRIDA

 • NS 3023 je nov sred­nje rani hib­rid grupe zren­ja FAO 390.
 • U više­godišn­jim testi­ran­ji­ma pokazao je odlične rezul­tate što ga čini veo­ma sta­bil­nim hib­ridom.
 • Poten­ci­jal za pri­nos zrna je preko 17 t/ha.
 • Karak­ter­iše ga brzo otpuš­tan­je vlage iz zrna nakon pos­ti­zan­ja fiziološke zrelosti.
 • Sta­blo je visine oko 270 cm, elastično i tol­er­ant­no pre­ma pole­gan­ju.
 • Klip je dugačak, cilin­dričnog obli­ka, sa 16 redo­va zrna.
 • Zrno je tipa zubana, žute boje.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gaji­ti kao osnovni usev u redovnoj setvi za proizvod­nju zrna i silaže i kao postrni usev za proizvod­nju silaže.
 • Opti­mal­ni sklop iznosi 75.000 bil­ja­ka po hek­taru u povoljn­im uslovi­ma, a 65.000 bil­ja­ka po hek­taru u man­je povoljn­im uslovi­ma gajen­ja.
 • Za silažu broj bil­ja­ka po hek­taru povećati za 5.000–10.000.

HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU ZRNA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 4024

FAO 400

Visok prinos, niska vlaga

OPIS HIBRIDA

 • Nov sred­nje rani hib­rid, gru­pa zren­ja FAO 400.
 • Odlič­na adapt­abil­nost i poten­ci­jal rod­nos­ti zrna preko 15 t/ha.
 • Klip je cilin­dričnog obli­ka, sa 14 redo­va zrna.
 • Zrno je u tipu zubana, krup­no, žuto-narandžaste boje.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gaji­ti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Tol­er­an­tan na stres iza­z­van sušom.
 • Opti­mal­ni sklop oko 72.000 bil­ja­ka po hek­taru u povoljn­im uslovi­ma, a 65.000 bil­ja­ka po hek­taru u man­je povoljn­im uslovi­ma.
HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU ZRNA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 4051

FAO 420

Rani, prinosan i tolerantan na sušu

OPIS HIBRIDA

 • U ogled­i­ma sortne komisi­je, u konkuren­ci­ji tridese­tak hib­ri­da iste grupe zren­ja, imao je najnižu vlagu u zrnu. Istovre­meno, po per­for­mans indek­su bio je u vrhu liste ispi­ti­vanih hib­ri­da.
 • Poten­ci­jal za pri­nos je preko 15 t/ha suvog zrna i 50 t/ha silaže.
 • Sta­blji­ka je robus­na i čvrs­ta visine 250–270 cm.
 • Klip je dugačak, valjkas­tog obli­ka, sa 16–18 redo­va zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna je oko 370 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gaji­ti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je pre­du­sev za pšenicu.
 • Opti­mal­ni sklop je oko 72.000 bil­ja­ka po hek­taru u povoljn­im uslovi­ma, a 65.000 bil­ja­ka po hek­taru u man­je povoljn­im uslovi­ma.
 • Za silažu broj bil­ja­ka po hek­taru povećati za 5.000–10.000.
HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU ZRNA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 444

FAO 490

Visok kvalitet zrna i silaže

OPIS HIBRIDA

 • NS 444 je sred­nje rani hib­rid.
 • Poten­ci­jal rod­nos­ti je do 14 t/ha suvog zrna i 45 t/ha silaže.
 • Dobro pod­nosi sušu, visok kvalitet zrna i silaže.
 • NS 444 ima elastično sta­blo visine oko 265 cm, otporno pre­ma pole­gan­ju i lomu.
 • Klip je konus­no-cilin­dričnog obli­ka, sa 14–16 redo­va zrna, žuto narandžaste boje.
 • Zrno je tipa zubana stan­dard­nog kvalite­ta.
 • Masa 1000 zrna je oko 390 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gaji­ti kao osnovni usev (za zrno i silažu) i kao postrni usev za silažu.
 • Dobar je pre­du­sev za pšenicu.
 • Pogo­dan je i za loši­je uslove gajen­ja.
 • Opti­mal­ni sklop je oko 68.000 bil­ja­ka po hek­taru u povoljn­im uslovi­ma, a 62.000 bil­ja­ka po hek­taru u man­je povoljn­im uslovi­ma.
 • Za silažu je potreb­no dodati još 5.000–10.000 bil­ja­ka po hek­taru.
HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU ZRNA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 5051

FAO 580

Hibrid visokih i stabilnih prinosa

OPIS HIBRIDA

 • NS 5051 je sred­nje kas­ni hib­rid, jedan od najrod­ni­jih u grupi zren­ja.
 • Poten­ci­jal za pri­nos je preko 17 t/ha suvog zrna i 60 t/ha silaže.
 • Sta­blo je čvrsto, visine oko 260 cm.
 • Formi­ra klip na oko 90 cm.
 • Klip je dug, cilin­dričnog obli­ka sa 16–18 redo­va zrna, žute boje.
 • Zrno je tipa zubana stan­dard­nog kvalite­ta.
 • Masa 1000 zrna je oko 380 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gaji­ti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Dobar je pre­du­sev za pšenicu.
 • Pre­poruču­je se za gajen­je u svim ravničarskim rejon­i­ma.
 • Pogo­du­je mu inten­ziv­na agrotehni­ka.
 • Opti­mal­ni sklop iznosi oko 68.000 bil­ja­ka po hek­taru u povoljn­im uslovi­ma, a 62.000 bil­ja­ka po hek­taru u man­je povoljn­im uslovi­ma.
 • Za silažu broj bil­ja­ka po hek­taru povećati za 5.000–10.000.
HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU ZRNA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 5072

FAO 580

Visok i stabilan prinos

OPIS HIBRIDA

 • Nov sred­nje kas­ni hib­rid, grupe zren­ja FAO 580.
 • Za kom­ba­jni­ran­je u zrnu / berbu u klipu.
 • Sta­blo nisko sa nisko postavl­jen­im klipom i erek­tofil­nim lis­tovi­ma.
 • Stay green tip hib­ri­da. Viso­ka tol­er­ant­nost na sušu.
 • U povoljn­im uslovi­ma proizvod­nje, pri­nosi suvog zrna su preko 16 t/ha.
 • Klip je bla­go konusnog obli­ka, sa 14–16 redo­va zrna.
 • Zrno je u tipu zubana, žute boje.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gaji­ti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Opti­mal­ni sklop je oko 68.000 bil­ja­ka po hek­taru u povoljn­im, a 60.000 bil­ja­ka u man­je povoljn­im uslovi­ma proizvod­nje.
 • Za silažu, broj bil­ja­ka po hek­taru povećati za 5.000–10.000.
HIBRID KUKURUZA ZA
BERBU U KLIPU I
ZA SILIRANJE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 6140

FAO 650

Izuzetna adaptabilnost i stabilnost prinosa

OPIS HIBRIDA

 • NS 6140 je sred­nje kas­ni hib­rid, sazre­va za oko 125–130 dana.
 • Poten­ci­jal za pri­nos preko 17 t/ha suvog zrna i 70 t/ha silaže.
 • Pose­du­je odličnu tol­er­ant­nost pre­ma suši i široku adapt­abil­nost.
 • Sta­blo je pros­ečne visine za svo­ju grupu zren­ja, čvrsto i tol­er­ant­no pre­ma pole­gan­ju.
 • Klip je cilin­dričan, pros­ečne dužine 25 cm, sa 16–18 redo­va zrna.
 • Zrno je krup­no, tipa zubana, žuto-narandžaste boje.
 • Masa 1000 zrna iznosi preko 400 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gaji­ti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Daje visoke i sta­bilne pri­nose u svim ravničarskim rejon­i­ma.
 • Opti­mal­ni sklop iznosi oko 65.000 bil­ja­ka po hek­taru u povoljn­im i 57.000 bil­ja­ka po hek­taru u man­je povoljn­im uslovi­ma.
 • Za silažu broj bil­ja­ka po hek­taru povećati za 5.000–10.000.
HIBRID KUKURUZA ZA
BERBU U KLIPU I
ZA SILIRANJE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 640

FAO 660

Tradicija i sigurnost u proizvodnji
Najprodavaniji domaći hibrid

OPIS HIBRIDA

 • NS 640 je sred­nje kas­ni hib­rid, najraspros­tran­jeni­ji hib­rid u posled­njoj deceni­ji.
 • Poten­ci­jal rod­nos­ti je preko 15 t/ha suvog zrna i 60 t/ha silaže.
 • Dobro pod­nosi sušu.
 • Sta­blo je visoko, elastično, čvrsto, otporno pre­ma pole­gan­ju i lomu.
 • Klip je dugačak, cilin­dričnog obli­ka sa 14–16 redo­va zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje, mase 1000 zrna iznad 400 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gaji­ti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogo­du­je mu rani­ja set­va.
 • Daje sta­bilne pri­nose u svim ravničarskim rejon­i­ma.
 • Opti­mal­ni sklop je oko 62.000 bil­ja­ka po hek­taru u povoljn­im uslovi­ma, a 57.000 bil­ja­ka po hek­taru u man­je povoljn­im uslovi­ma.
 • Za silažu broj bil­ja­ka povećati za 5.000–10.000 po hek­taru.
HIBRID KUKURUZA ZA
BERBU U KLIPU I
ZA SILIRANJE
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 6030

FAO 660

Hibrid rekornih i stabilnih prinosa

OPIS HIBRIDA

 • NS 6030 je sred­nje kas­ni hib­rid.
 • Poten­ci­jal za pri­nos je do 17 t/ha suvog zrna i 65 t/ha silaže.
 • Sta­blo je pros­ečne visine za svo­ju grupu zren­ja, čvrsto, otporno pre­ma pole­gan­ju.
 • Lis­tovi zadržava­ju zelenu boju do pune zrelosti zrna.
 • Klip je cilin­dričan, sa 16 redo­va zrna.
 • Zrno je tipa zubana žuto-narandžaste boje.

 • Masa 1000 zrna iznosi preko 400 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gaji­ti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogo­du­je mu rani­ja set­va.
 • Daje visoke i sta­bilne pri­nose u svim ravničarskim rejon­i­ma.

 • Opti­mal­ni sklop iznosi oko 65.000 bil­ja­ka po hek­taru u povoljn­im uslovi­ma, a 57.000 bil­ja­ka po hek­taru u man­je povoljn­im uslovi­ma.
 • Za silažu broj bil­ja­ka po hek­taru povećati za 5.000–10.000.
HIBRID KUKURUZA ZA
PROIZVODNJU ZRNA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 6102

FAO 610

Hibrid stabilnih prinosa
tolerantan na sušu

OPIS HIBRIDA

 • NS 6102 je najrani­ji hib­rid grupe zren­ja FAO 600.
 • Poten­ci­jal za pri­nos je preko 16 t/ha suvog zrna i 55 t/ha silaže.
 • Daje visoke i sta­bilne pri­nose u svim rejon­i­ma gajen­ja.
 • Postiže odlične rezul­tate u sušn­im i u opti­mal­nim uslovi­ma proizvod­nje.
 • Sta­blo je niže za datu grupu zren­ja, sa nisko postavl­jen­im klipom i erek­tofil­nim lis­tovi­ma.
 • Klip je dugačak, cilin­dričnog obli­ka, sa 14–16 redo­va.
 • Zrno je žuto-narandžaste boje, tipa zubana stan­dard­nog kvalite­ta.
 • Masa 1000 zrna je oko 360 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gaji­ti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogo­du­je mu rani­ja set­va.
 • Daje visoke i sta­bilne pri­nose u svim ravničarskim rejon­i­ma.
 • Opti­mal­ni sklop iznosi oko 68.000 bil­ja­ka po hek­taru u povoljn­im uslovi­ma, a 60.000 bil­ja­ka po hek­taru u man­je povoljn­im uslovi­ma.
HIBRID KUKURUZA
ZA BERBU U KLIPU
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS 7020

FAO 670

Hibrid rekornih prinosa,
tolerantan prema suši

OPIS HIBRIDA

 • NS 7020 je sred­nje kas­ni hib­rid, po duži­ni veg­etaci­je pri­pa­da grupi zren­ja FAO 670.
 • Poten­ci­jal rod­nos­ti je do 17 t/ha suvog zrna.
 • Pose­du­je odličnu tol­er­ant­nost pre­ma suši.
 • Lis­tovi zadržava­ju zelenu boju do pune zrelosti.
 • Sta­blo je ispod pros­ečne visine za svo­ju grupu zren­ja, čvrsto, otporno pre­ma pole­gan­ju.
 • Klip je cilin­dričan sa 14–16 redo­va zrna.
 • Zrno je izraz­i­to krup­no, tipa zubana, žute boje.
 • Masa 1000 zrna iznosi preko 420 g.

PREPORUKA ZA GAJENJE

 • Može se gaji­ti kao osnovni usev za zrno i silažu.
 • Pogo­du­je mu rani­ja set­va.
 • Daje visoke i sta­bilne pri­nose u svim ravničarskim rejon­i­ma gajen­ja.
 • Pogo­dan je za rejone sa umeren­im stre­som iza­z­van­im sušom.
 • Opti­mal­ni sklop iznosi oko 65.000 bil­ja­ka po hek­taru u povoljn­im uslovi­ma, a 57.000 bil­ja­ka po hek­taru u man­je povoljn­im uslovi­ma.

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete
odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Gener­ic selec­tors
Exact match­es only
Search in title
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages
acf-field-group

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021