PRIRODNI, EKOLOŠKI, MIKROBIOLOŠKI PREPARATI ZA KLASIČNU I ORGANSKU PROIZVODNJU LEGUMINOZNIH RATARSKIH I POVRTARSKIH BILJAKA!

PRIRODNI, EKOLOŠKI, MIKROBIOLOŠKI PREPARATI ZA KLASIČNU I ORGANSKU PROIZVODNJU LEGUMINOZNIH RATARSKIH I POVRTARSKIH BILJAKA!

ŠTA JE NS-NITRAGIN?

Za rast i razvoj svih ratarskih i povrtarskih kultura potrebno je obezbediti dovoljne količine azota. Leguminozne biljke (soja, lucerka, pasulj, boranija, grašak) u zajednici sa bakterijama (iz rodova Bradyrhizobium i Rhizobium) svoje potrebe za azotom zadovoljavaju i vezivanjem azota iz vazduha. Bakterije koje žive na korenu leguminoznih biljaka formiraju kvržice u kojima se vezuje elementarni azot iz vazduha i prevodi u azotno jedinjenje pristupačno biljkama.

U cilju smanjenja upotrebe skupih mineralnih đubriva, sve više se istražuje mogućnost primene mikroorganizama u obliku mikrobioloških preparata.

NS-NITRAGIN je prirodni, ekološki, mikrobiološki preparat za klasičnu i organsku proizvodnju leguminoznih ratarskih i povrtarskih biljaka (soje, lucerke, pasulja, boranije i graška).

NS-NITRAGIN je mikrobiološki preparat koji na sterilnom nosaču tresetu sadrži smešu selekcionisanih, visoko efektivnih azotofiksirajućih bakterija za odgovarajuću biljnu vrstu.

ŠTA SE POSTIŽE UPOTREBOM NS-NITRAGINA?

Primenom odabranih, visoko efektinih sojeva kvržičnih bakterija, koje ulaze u sastav NS-Nitragina, omogućava se:

– uspešna nodulacija korena biljaka i bolje vezivanje azota iz atmosfere,

– smanjenje upotrebe skupih mineralnih azotnih đubriva za 30-70%,

– stimulisanje rasta i razvoja biljaka,

– povećanje biomase i sadržaja azota u biljci i zrnu,

– povećanje prinosa i kvaliteta zrna,

– poboljšanje kvaliteta/zdravlja zemljišta.

KAKO PRIMENITI NS-NITRAGIN?

Primena mikrobioloških preparata preporučuje se kao dopuna racionalnoj upotrebi mineralnih azotnih đubriva. Mineralni azot je neophodan biljci u ranoj fazi rasta, dok se na korenu ne formiraju kvržice. Primena mikrobioloških preparata preporučuje se svake godine neposredno pre setve.

NS-NITRAGIN se primenjuje nanošenjem na seme:

– nanošenje NS-Nitragina na seme obaviti neposredno pre setve,

– sadržaj vrećice pomešati sa vodom,

– smešu naneti ravnomerno na seme, u prostoriji ili u hladu, mešanjem u džaku ili adekvatnoj posudi,

– tretirano seme ne izlagati direktnom sunčevom zračenju,

– NS-Nitragin čuvati na suvom, na temperaturi ne nižoj od 4°C,

– kesicu ne otvarati pre upotrebe,

– rok trajanja preparata je 9 meseci od datuma na etiketi.

U sterilnom tresetu ovi mikroorganizmi imaju dovoljno hranljivih materija da prežive određeni vremenski period (rok trajanja). Nakon tog vremena njihov broj se smanjuje i oni gube vitalnost, zbog čega upotreba NS-Nitragina od prethodne godine nema efekta.

MIKROBIOLOŠKI
PREPARAT

Kliknite za ONLINE naručivanje.

NS-NITRAGIN ZA SOJU

NS-NITRAGIN ZA SOJU

OPIS PREPARATA

 • NS-NITRAGIN za soju – pakuje se u kesicama za 100 kg semena (1 ha) i za 50 kg semena (1/2 ha).
 • U simbiozi sa biljkom soje bakterije (Bradyrhizobium japonicum) mogu da fiksiraju oko 150 kg N/ha.
 • Efektivni sojevi obrazuju krupne ovalne kvržice na centralnom delu korena.
 • Primena preparata utiče na povećanje prinosa i kvaliteta zrna (sadržaj proteina) i na uštedu mineralnih azotnih đubriva.

MIKROBIOLOŠKI
PREPARAT

Kliknite za ONLINE naručivanje.

NS-NITRAGIN ZA GRAŠAK

NS-NITRAGIN ZA GRAŠAK

OPIS PREPARATA

 • NS-NITRAGIN za grašak – pakuje se u PVC kesice u količini potrebnoj za maksimalno 50 kg semena.
 • NS-Nitragin za grašak sadrži smešu visoko efektivnih sojeva kvržičnih bakterija za grašak (Rhizobium leguminosarum bv. viciea).
 • Primenom ovog preparata postiže se povećanje prinosa i kvaliteta zrna, kao i ušteda u mineralnim azotnim đubrivima.

MIKROBIOLOŠKI
PREPARAT

Kliknite za ONLINE naručivanje.

NS-NITRAGIN ZA LUCERKU

NS-NITRAGIN ZA LUCERKU

OPIS PREPARATA

 • NS-NITRAGIN za lucerku – pakuje se u PVC kesice u količini dovo-ljnoj za 10 kg semena.
 • Na korenu lucerke bakterije (Sinorhizobium meliloti) formiraju elipsoidne ili koralne kvržice.
 • Primenom NS-Nitragina za lucerku povećava se biomasa i postiže znatna ušteda mineralnih azotnih đubriva.

MIKROBIOLOŠKI
PREPARAT

Kliknite za ONLINE naručivanje.

NS-NITRAGIN ZA PASULJ I BORANIJU

NS-NITRAGIN ZA PASULJ I BORANIJU

OPIS PREPARATA

 • NS-NITRAGIN za pasulj i boraniju – pakuje se u PVC kesice u količini potrebnoj za maksimalno 50 kg semena.
 • Efektivni sojevi bakterija (Rhizobium leguminosarum bv. phaseoli) obrazuju krupne kvržice, lokalizovane na centralnom korenu.
 • Primenom NS-Nitragina za pasulj i boraniju povećava se prinos, kao i sadržaj proteina u zrnu, a smanjuje se i upotreba mineralnih azotnih đubriva.

MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ZEMLJIŠTA

Mikroorganizmi zemljišta važan su indikator plodnosti ili procesa degradacije zemljišta. Bioraznovrsnost, brojnost i enzimatska aktivnost mikroorganizama u zemljištu pokazatelji su kvaliteta/zdravlja zemljišta.

U Odseku za mikrobiološke preparate rade se sledeće analize zemljišta:

– brojnosti osnovnih grupa mikroorganizama (ukupan broj mikroorganizama u zemljištu, brojnost gljiva, aktinomiceta, azotobaktera, oligonitrofila, amonifikatora),

– enzimatska aktivnost zemljišta,

– brojnost koliformnih bakterija (Escherichia coli, Klebsiella, itd.) kao sanitarni aspekt,

– kontrola kvaliteta đubriva drugih proizvođača.

U sterilnom tresetu ovi mikroorganizmi imaju dovoljno hranljivih materija da prežive određeni vremenski period (rok trajanja). Nakon tog vremena njihov broj se smanjuje i oni gube vitalnost, zbog čega upotreba NS-Nitragina od prethodne godine nema efekta.

POSTUPAK UZORKOVANJA ZEMLJIŠTA ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE

Uzorkuje se prosečan uzorak zemljišta sterilnim priborom (sonda, ašov ili spatula prethodno se sterilišu etil alkoholom).

Uzorak zemljišta od 50-100 g se stavi u čiste PVC kese, obeleži i dalje transportuje i čuva na temperaturi do 4°C.

Dubina uzorkovanja za oranice iznosi oko 20 cm, a za livadska i neobrađena zemljišta oko 25 cm.

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete
odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
acf-field-group

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021