STVORENI ZA REKORDE, STVORENI ZA POBEDE! ODLIČNE RODNOSTI I ADAPTABILNOSTI, SA VISOKIM PRINOSOM SEMENA.
UZ CLEARFIELD® I SUMO TEHNOLOGIJU OTPORNI NA HERBICIDE I VOLOVOD – NS ULJANI HIBRIDI!

CLEARFIELD® HIBRID SUNCOKRETA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
RIMI PR

OPIS HIBRIDA

 • CLEARFIELD® TEHNOLOGIJA ZA EFIKASNU BORBU PROTIV KOROVA I VOLOVODA
 • Ra­ni hi­brid.
 • Pri­me­nom her­bi­ci­da Pul­sar®40 i Pas­sat® i dru­gih her­bi­ci­da iz gru­pe imi­da­zo­li­no­na to­kom ve­ge­ta­ci­je re­ša­va se pro­blem ko­ro­va i vo­lo­vo­da.
 • Ge­net­ski je ot­po­ran na sve ra­se pla­me­nja­če kon­tro­li­sa­ne ge­nom Pl6, na rđu i sun­co­kre­tov mo­ljac.
 • To­le­ran­tan je pre­ma Pho­mop­sis-u.
 • Sred­nje vi­si­ne sta­bla i vi­so­ke ot­por­no­sti na po­le­ga­nje.
 • Ge­net­ski po­ten­ci­jal za pri­nos se­me­na je pre­ko 4,8 t/ha.
 • Ve­o­ma je adap­ta­bi­lan i sta­bi­lan u na­šim agro­e­ko­lo­škim uslo­vi­ma.
 • Pre­po­ru­če­ni (op­ti­mal­ni) sklop u že­tvi je 58.000-60.000 bi­lja­ka po hek­ta­ru.
CLEARFIELD® HIBRID SUNCOKRETA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
PEGAZ

OPIS HIBRIDA

 • CLEARFIELD® TEHNOLOGIJA ZA EFIKASNU BORBU PROTIV KOROVA I VOLOVODA
 • Sred­nje ra­ni hi­brid.
 • Od­li­ku­je se vi­so­kom to­le­rant­no­šću pre­ma her­bi­ci­di­ma iz gru­pe imi­da­zo­li­no­na (Pul­sar®40 i Pas­sat®).
 • Ge­net­ski ot­po­ran pre­ma pla­me­nja­či (Pl6), kao i pre­ma rđi i sun­co­kre­to­vom molj­cu.
 • Sred­nje vi­si­ne sta­bla.
 • Ge­net­ski po­ten­ci­jal za pri­nos se­me­na je pre­ko 5 t/ha.
 • Mo­že se uspe­šno ga­ji­ti na ra­zli­či­tim ti­po­vi­ma ze­mlji­šta i da­je vi­so­ke i sta­bil­ne pri­no­se.
 • Pre­po­ru­če­ni (op­ti­mal­ni) sklop u že­tvi je 58.000-60.000 bi­lja­ka po hek­ta­ru.

CLEARFIELD® HIBRID SUNCOKRETA
Kliknite za ONLINE naručivanje.
NS TAURUS

OPIS HIBRIDA

 • CLEARFIELD® TEHNOLOGIJA ZA EFIKASNU BORBU PROTIV KOROVA I VOLOVODA
 • Sred­nje ka­sni hi­brid.
 • Po­se­du­je vi­so­ku to­le­rant­nost pre­ma her­bi­ci­di­ma iz gru­pe imi­da­zo­li­no­na (Pul­sar®40 i Pas­sat®) ne­za­vi­sno od uz­ra­sta bilj­ke.
 • Ge­net­ski ot­po­ran pre­ma pla­me­nja­či (Pl6).
 • Po­se­du­je vi­sok ste­pen to­le­rant­no­sti pre­ma Pho­mop­sis-u, Ma­crop­ho­mi­na, Pho­ma i Sc­le­ro­ti­nia sc­le­ro­ti­o­rum.
 • Sred­nje vi­si­ne sta­bla i vi­so­ke ot­por­no­sti na po­le­ga­nje.
 • Ge­net­ski po­ten­ci­jal za pri­nos se­me­na je pre­ko 5 t/ha.
 • Za vi­so­ke i sta­bil­ne pri­no­se i u stre­snim uslo­vi­ma.
 • Pre­po­ru­če­ni (op­ti­mal­ni) sklop u že­tvi je 58.000 bi­lja­ka po hek­ta­ru.

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete
odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Ge­ne­ric se­lec­tors
Exact matc­hes on­ly
Se­arch in ti­tle
Se­arch in con­tent
Se­arch in posts
Se­arch in pa­ges
acf-fi­eld-gro­up

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021