Rukovodioci odeljenja i laboratorija Instituta

dr Goran Bekavac
dr Goran BekavacRukovodilac Odeljenja za kukuruz
Naučni savetnik. U Odelјenju za kukuruz radi od 1991. godine. Doktorirao je na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1996. godine. U naučnom radu bavi se konvencionalnim oplemenjivanjem kukuruza i stvaranjem hibrida tolerantnih prema herbicidima. Kao autor ili koautor učestvovao je u izradi više od 150 naučnih i stručnih radova publikovanih u zemlјi i inostranstvu. Autor je ili koautor 106 hibrida kukuruza registrovanih u zemlјi i 46 hibrida registrovanih u inostranstvu. Autor je i prvog hibrida kukuruza tolerantnog prema herbicidu Focus Ultra registrovanog u Republici Srbiji. Obavlјao je funkciju pomoćnika direktora za nauku od 2008 do 2009, kao i funkciju rukovodioca Odelјenja za kukuruz od 2013. do 2016. godine.
dr Jegor Miladinović
dr Jegor MiladinovićRukovodilac Odeljenja za soju
Naučni savetnik, rođen je 1968. godine u Novom Sadu. U Zavodu za zemlјište, agroekologiju i đubriva radi od 1993. godine kao istraživač na oplemenjivanju soje. Magistrirao je 1997. godine, a doktorsku disertaciju iz oblasti genetike i oplemenjivanja bilјaka odbranio je 1999. godine na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. U zvanje naučnog savetnika izabran je 2007. godine. Postdoktorska usavršavanja iz oblasti oplemenjivanja soje obavio je na North Carolina State University, SAD i Changchun University of Agricultural and Animal Sciences, NR Kina. Do sada je, kao autor ili koautor, objavio više od 220 naučnih radova, urednik je monografije nacionalnog značaja, a autor je ili koautor 64 sorti soje registrovanih u Srbiji i 56 sorti registrovanih u inostranstvu. Učestvovao je u realizaciji 9 nacionalnih projekata tehnološkog razvoja od kojih je na tri bio rukovodilac. Dobitnik je nagrade dr Lazar Stojković za 2000. godinu koju dodelјuje Matica srpska i ima trajno počasno članstvo Matice srpske. Od 2008. godine potpredsednik je Komisije za priznavanje sorti soje Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Od 2005. do 2011. bio je rukovodilac Odseka za soju, a od 2010. do 2013. godine bio je član Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. U aprilu 2013. godine izabran je najpre za vršioca dužnosti direktora, a potom u julu iste godine i za direktora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Na ovoj poziciji bio je do 2015. godine. Od 2018. godine raspoređen je na poslove rukovodioca Odelјenja za soju i izabran za predsednika Naučnog veća Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.
dr Vladimir Miklič
dr Vladimir MikličRukovodilac Odeljenja za suncokret
Naučni savetnik, rukovodilac Odelјenja od 2006. do 2015. i ponovo od 2017. godine. Tokom 2015. bio je pomoćnik direktora za međunarodne komercijalne poslove, nakog čega je imenovan za pomoćnika direktora za organizaciju proizvodnje i plasman proizvoda i bio je na toj poziciji do 2017. U Odelјenju radi od maja 1990, a do postavlјenja na mesto rukovodioca radio je na poslovima proizvodnje i dorade hibridnog semena suncokreta. U periodu od 1996. do 2000. godine boravio je više puta u Indiji, u ukupnom trajanju od preko 2 godine na poslovima kontrole semenske proizvodnje i zimske oplemenjivačke generacije, kao i edukacije indijskih stručnjaka za poslove oplemenjivanja i semenarstva suncokreta. Na sličnim poslovima proveo je preko godinu dana u Argentini u periodu od 2001. do 2007. Od 2005. do 2014. bio je član Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, bio je i član Skupštine Nacionalne laboratorije za ispitivanje semena 2007. i 2008. godine. Član je odbora International Sunflower Association –ISA (predsednik od 2016), zatim Odbora grupacije za proizvodnju, preradu i promet ulјarica i jestivog ulјa, Poslovne zajednice za industrijsko bilјe Srbije, kao i Predsedništva Zajednice instituta Srbije. Bio je član Upravnog odbora Privredne komore Srbije i generalni sekretar Društva selekcionera i semenara Republike Srbije. Kao predstavnik Instituta posećivao je institute u Rusiji, Ukrajini, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Turskoj, Hrvatskoj, Argentini, Kini, Uzbekistanu, Indiji, Iranu, Kazahstanu, itd. U tri navrata 2004, 2009. i 2017. boravio je u Kini u Institutima iz Luoung-a i Baichenng-a i u Bayannur-u održavši seriju predavanja po pozivu. Kao predstavnik Srbije 2009. učestvovao je u F.A.O. Regional Consultation and Workshop on Seed Production, Budapest, Hungary. Učestvovao je na većem broju naučnih projekata u zemlјi i inostranstvu, rukovodio bilateralnim projektom sa Kinom (2013–2015). Od 2015. je predavač po pozivu na doktorskim studijama Polјoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Objavio je veliki broj naučnih radova (372) i tri poglavlјa u monografskom delu. Koautor je 93 hibrida suncokreta priznatih u inostranstvu i 19 hibrida suncokreta priznatih u Srbiji. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih skupova, sa radovima i/ili kao moderator.
dr Igor Balalić
dr Igor BalalićRukovodilac Odeljenja za uljanu repicu i ostalo industrijsko bilje
Naučni savetnik. Diplomirao je, magistirao i doktorirao na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, smer Ratarsko-povrtarski. Doktorsku disertaciju je odbranio 2010. godine. Od januara 2005. godine zaposlen je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, u Odelјenju za ulјane kulture, na poslovima agrotehnike suncokreta. Autor i koautor je 135 naučnih radova i saopštenja na naučnim skupovima. Koautor je i tri međunarodno priznata hibrida suncokreta. Od februara 2017. godine je radio kao Menadžer za proizvodnju, promociju i plasman NS semena u zemlјi i inostranstvu, nakon čega je kratko vršio funkciju pomoćnika direktora za poslove semenarstva tokom 2018. godine. U avgustu 2018. je raspoređen na poslove savetnika za tehnologiju gajenja. Dobitnik je nagrade prof. Lazara Stojkovića, koju dodelјuje Matica srpska u Novom Sadu, za uspešan naučnoistraživački rad.
dr Radivoje Jevtić
dr Radivoje JevtićRukovodilac Odeljenja za strna žita
Naučni savetnik za naučnu oblast Biotehničke nauke, uža naučna disciplina Fitopatologija. Rođen je 1959. godine, u Crnči, Ljubovija. Radni odnos u Institutu zasnovao je 1988. kao asistent u naučnom radu. Magistrirao je 1990. a doktorirao 1993. godine na Polјoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Za naučnog saradnika je izabran 1994, za višeg naučnog saradnika 1999. i za naučnog savetnika 2005. Bio je na šestomesečnoj specijalizaciji u Meksiku (CIMMYT Wheat Improvement Training Course, 2000) i jednomesečnoj specijalizaciji u SAD-u na Iowa State University 2005. godine. Koautor je 39 sorti ozime i 12 sorti jare pšenice, tri sorte ozimog i tri sorte jarog ječma. Objavio je preko 390 naučno-stručnih radova, od čega 124 kao prvi autor. Bio je rukovodilac Seminara i Savetovanja agronoma Srbije u periodu 2004-2016. U periodu 2006–2008. bio je rukovodilac Odelјenja za zaštitu bilјa a od 2016. godine je rukovodilac Odelјenja za strna žita. Bio je član Upravnog odbora Instituta ispred Vlade Republike Srbije, predsednik Sindikata Instituta i član Naučnog veća Instituta. Bio je potpredsednik Saveta za zaštitu bilјa Republike Srbije, član Komisije za pesticide i zamenik predsednika Komisije za sredstva za zaštitu bilјa Ministarstva polјoprivrede, kao i član radnih grupa za izradu propisa u oblasti zaštite bilјa pri Ministarstvu polјoprivrede. Bio je član Glavnog odbora Društva za zaštitu bilјa Srbije u periodu 2008-2012. godine. Urednik je za oblast Bolesti bilјaka u naučnom časopisu Pesticidi i fitomedicina, pomoćni urednik u časopisu Ratarstvo i povrtarstvo, pridruženi urednik u časopisu Letopis naučnih radova Polјoprivrednog fakulteta u Novom Sadu i član redakcije stručnog časopisa Bilјni lekar. Član je Društva za zaštitu bilјa Srbije, Društva selekcionera i semenara Srbije, Američkog fitopatološkog društva i Britanskog društva za bilјnu patologiju.
dr Đura Karagić
dr Đura KaragićRukovodilac Odeljenja za krmno bilje
Naučni savetnik, rukovodilac Odelјenja za krmno bilјe od 2012. godine. Rođen je 1966. godine u Novom Sadu. Završio je srednju polјoprivrednu školu u Futogu 1985. godine. Diplomirao je na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, na smeru za ratarstvo i povrtarstvo 1993. godine. Na istom Fakultetu magistrirao je 1999. godine, a doktorirao 2004. godine. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo radi od 1993. godine u Zavodu za navodnjavanje. Tokom školske 1997/98. godine držao je vežbe studentima osnovnih studija na Polјoprivrednom fakultetu, Novi Sad, na Katedri za navodnjavanje polјoprivrednih kultura. Krajem 1998. godine bio je na usavršavanju u Izraelu, a 1999. godine prelazi u Zavod za krmno bilјe na poslove semenarstva. Do sada je objavio više od 250 naučnih i stručnih radova čime je dao značajan doprinos usavršavanju tehnologije proizvodnje semena krmnih bilјaka kao i primeni tih istraživanja u praksi. Koautor je 12 sorti krmnih bilјaka od kojih je sedam priznato u inostranstvu.
dr Dušanka Bugarski
dr Dušanka BugarskiRukovodilac Odeljenja za povrtarstvo
Naučni saradnik. U Institutu radi od 1984. godine pod ugovorom o delu, a od 1985. godine je primlјena na neodređeno vreme na proizvodnji micelijuma glјive bukovače. Od 1992. godine radne aktovnosti su joj proširene na stručnu kontrolu zdravstvenog stanja semenskih useva povrća. U zvanje viši stručni saradnik izabrana je 1995, magistrirala je 2001, doktorirala je 2016, a u zvanje naučni saradnik je izabrana 2017. godine. Usavršavanja iz oblasti glјivarstva postigla je 1999. godine u Kini, a iz oblasti povrtarstva 2003. godine u Izraelu. Autor je i koautor monografije Bukovača, pet knjiga i udžbenika i oko 120 naučnih i stručnih radova, kao i tehnoloških rešenja u okviru saradnje sa više polјoprivrednih organizacija.
dr Vladimir Sikora
dr Vladimir SikoraRukovodilac Odeljenja za alternativne kulture i organsku proizvodnju
Naučni savetnik. Bio je rukovodilac Odelјenja u kratkom periodu tokom 2012, a zatim ponovo od 2015. U Odelјenju radi od 1993. na poslovima oplemenjivanja i semenarstva sirkova, prosa, tikava, konoplјe i duvana. Magistrirao je 2000. a doktorirao 2005. godine. U zvanje naučni saradnik je izabran 2006, u višeg naučnog saradnika za naučnu oblast Biotehničke nauke 2012, a 2017. u zvanje naučni savetnik. Učestvovao je u izradi 8 nacionalnih i jednog međunarodnog projekta. Objavio je više od 100 naučnih i stručnih radova i učestvovao na 53 domaća i međunarodna naučno-stručna skupa. Autor ili koautor je dvanaest sorti alternativnih kultura (sirak, tikva, duvan, konoplјa, facelija, lan) priznatih u zemlјi i inostranstvu.
dr Jovica Vasin
dr Jovica VasinRukovodilac Laboratorije za zemljište i agroekologiju
Viši naučni saradnik, pedolog. Rukovodilac Laboratorije za zemlјište i agroekologiju od aprila 2012. godine. Rođen 1969. godine u Bernu, Švajcarska. Magistrirao (2001.) i doktorirao (2010.) na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Od 1994. godine je angažovan u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo kao stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Radni odnos je zasnovao 1996. godine. Objavio je preko 230 naučnih radova od kojih je na 42 prvi autor. Bavi se klasifikacijom i merama popravke zemlјišta (prvenstveno halomorfnih), kao i istraživanjima plodnosti zemlјišta i zaštite degradiranih polјoprivrednih zemlјišta. Obavio usavršavlјnje 2014. godine na Ruskom državnom polјoprivrednom univerzitetu “K. A. Timirjazev”, Fakultet pedologije, agrohemije i ekologije, Moskva. Bio je predsednik Komisije za popravku zemlјišta pri Srpskom društvu za proučavanje zemlјišta, gde je trenutno član Upravnog odbora. Od 2012. godine je gostujući profesor na državnom Univerzitetu Goce Delčev u Štipu, Makedonija (Zemlјodelski fakultet). Predaje nastavni predmet “Plodnost zemlјišta i agrohemija” na osnovnim studijama i nastavni predmet “Upravlјanje zemlјišnim resursima” na doktorskim studijama, na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu od 2014. godine. Bio je član više radnih grupa za izradu zakona i podzakonskih akata iz oblasti upravlјanja i zaštite zemlјišta.
dr Zorica Nikolić
dr Zorica NikolićRukovodilac Laboratorije za ispitivanje semena
Naučni savetnik. Radni odnos u Institutu zasnovala je 1994. godine kao istraživač saradnik na poslovima određivanja genetičke čistoće semena i identifikacije hibrida. Magistrirala je 2000. godine, a doktorirala 2002. godine. U zvanje naučnog saradnika izabrana je 2004, višeg naučnog saradnika 2008, a zvanje naučnog savetnika stekla je 2011. godine. Aktivno je učestvovala u osnivanju i opremanju Laboratorije za savremene molekularne metode kao i njihovu praktičnu primenu u ispitivanju kvaliteta semena, na uvođenju i razvijanju različitih metoda za utvrđivanje prisustva genetički modifikovanih organizama. Od 2010. godine raspoređena je na poslove rukovodioca Laboratorije za ispitivanje semena. Objavila je kao autor ili koautor ukupno 206 radova i 8 tehničkih rešenja. Bila je član radne grupe za primenu molekularnih markera International Seed Federation i Saveta Polјoprivrednog fakulteta u Novom Sadu (2012-2015). U periodu od 2015. do 2018. godine bila je predsednik Naučnog veća Instituta. Član je Međunarodne organizacije za ispitivanje semena (ISTA), Stručnog saveta za biološku sigurnost Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (od 2007), Upravnog odbora Instituta za zaštitu bilјa i životnu sredinu (od 2010. god.) kao i član Komisije za sticanje naučnih zvanja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Obavila je više studijskih putovanja i usavršavanja u zemlјi i inostranstvu.