Rukovodioci odeljenja i laboratorija Instituta

dr Milan Mirosavljević
dr Milan MirosavljevićRukovodilac Odeljenja za strna žita
dr Božana Purar
dr Božana PurarRukovodilac Odeljenja za kukuruz
Dr Božana Purar rođena je u Osijeku 25.02.1962. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Osijeku i diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Osijeku 1986. godine smer ratarstvo, na kojem je i odbranila Magistarsku tezu iz oblasti fitopatologije 1989. godine. Doktorsku disertaciju iz oblasti fitopatologije i genetike odbranila je 1998. na katedri za Genetiku i oplemenjivanje biljaka na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. U periodu od 1986-1993. bila je zaposlena kao asistent na Poljoprivrednim fakultetu u Osijeku na predmetu Fitopatologija s fitofarmacijom. Od 1993. godine zaposlena je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu u Odeljenju za kukuruz na poslovima fitopatologa. U zvanje načnog saradnika izabrana je 1999. godine, u zvanje višeg naučnog saradnika 2002. godine, a u zvanje naučnog savetnika 2008. godine. U dva navrata je bila član Naučnog veća Instituta. Specijalizaciju iz oblasti fitopatologije obavila je 2001. godine u Plant Breeding Institute, Cobbitty, NSW, Australia. Bila je član tima studijskog putovanja za bilateralnu saradnju Ministarstva poljoprivrede Amerike i Srbije, U.S. – Serbia and Montenegro cooperation for research of corn rootworm (Diabrotica spp) 2003. godine kao i kursa Double haploids in maize breeding and research, Institute of Plant Breeding, Seed Science and Population Genetics, Universität Hohenheim, Germany 2013. godine. Učestvovala je na 6 nacionalnih projekata tehnološkog razvoja. Autor i koautor je na više od 130 naučnih i stručnih publikacija i koautor na 109 hibrida kukuruza registrovanih u Srbiji i 50 hibrida registrovanih u Inostranstvu. Od oktobra 2022. godine obavlja funkciju upravnika Odeljenja za kukuruz. Služi se engleskim jezikom. Udata je i ima dvoje dece.
dr Vuk Đorđević
dr Vuk ĐorđevićRukovodilac Odeljenja za leguminoze
Dr Vuk Đorđević rođen je 1979. godine u Novom Sadu. Diplomirao je 2002. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Unverziteta u Novom Sadu, Magistrirao je 2007. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, smer genetika i oplemenjivanje biljaka. Doktorsku disertaciju je odbranio 2010. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalističko usavršavanje u trajanju od 6 meseci iz oblasti oplemenjivnja i genetike soje obavio je 2008. godine na Iowa State University, IA, US. Zaposlen je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo od 2003. godine. U zvanje naučni saradnik biran je 2011. godine, a u zvanje viši naučni sradnik izabran je 2017. godine.
Do sada je publikovao preko 250 naučnih rezultata u vidu naučnih radova, poglavlja u monografijama, saopštenja na domaćim i međunarodnim skupovima, registrovanih i realizovanih sorti. Autor i koautor je 75 sorti soje, registrovanih i realizovanih u zemlji i inostranstvu. Bio je član za ocenu, odbranu, kao i mentor više doktorskih disertacija. Organizovao je dve međunarodne konferencije posvećene leguminozama. Jedan je od osnivača međunarodnog udruženja International Legume Society ILS, a član je i brojnih naučnih i strukovnih udruženja. Do sada je učestvovao u realizaciji preko 20 projekata finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Pokrajinskog sekretarijata za nauku, drugih međunarodnih institucija, Sedmog okvirnog programa i Horizon 2020. Rukovodio je sa četiri međunarodna projekta.
dr Maja Ignjatov
dr Maja IgnjatovRukovodilac Odeljenja za povrtarske i alternativne biljne vrste
Viši naučni saradnik. Rođena 1972. godine u Novom Sadu, Republika Srbija. Diplomirala 1997. godine na Polјoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, smer Zaštita bilјa – Fitomedicina. Magistarski rad odbranila je 2007. godine na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, doktorsku disertaciju odbranila je 2013. godine, na Polјoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, čime je stekla zvanje doktora biotehničkih nauka – oblast Zaštite bilјa i prehrambenih proizvoda. U zvanje naučnog saradnika izabrana je 2014. godine, višeg naučnog saradnika 2018. godine. U period od 1997-2000. godine bila je zaposlena na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu na katedri za Fitofarmaciju kao asistent pripravnik. Od 2001. godine bila je zaposlena u Nacionalnoj laboratoriji za ispitivanje semena u Novom Sadu, a od 2008. godine zaposlena je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. Naučno istraživački rad bazira na istraživanjima iz oblasti fitopatologije, zaštite bilјa, molekularne identifikacije patogena, oplemenjivanja i genetike. Aktivna je kroz istraživački rad na nacionalnim i međunarodnim projektima. Kao rezultat naučne angažovanosti kao autor i koautor objavila je više od 200 naučnih publikacija, koja uklјučuju tehnička rešenja i koautorstvo na sortama povrtarskih bilјnih vrsta. Naučni radovi objavlјeni su u nacionalnim i međunarodnim naučnim časopisima i prezentovani na brojnim skupovima u zemlјi i inostranstvu. Učestvovala je kao član naučno – organizacionih odbora domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Specijalizacije i stručna usavršavanja obavila je u USDA (United States Department of Agriculture), Agricultural Research Service´s – ARS Salinas, Kalifornija, SAD i na Univerzitetu u Modeni – UNIMORE (Plant Pathology Laboratory), Reggio Emilia, Italija, u okviru aktivnosti međunarodnog FP7 projekta pod nazivom: „Seed health: development of seed treatment methods, evidence for seed transmission and assessment of seed health“. Učestvovala je u realizaciji osam nacionalnih projekata, dva projekta Fonda za inovacionu delatnost, tri projekta Pokrajinskog sekreterijata za nauku i tehnološki razvoj, kao i projektima Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, R. Srbije. Bila je učesnik međunarodnog FP7 projekta „Development of seed testing methods for pests and pathogens of plant health concern“, akronim: TESTA, kao i na projektu bilateralne saradnje sa Portugalijom „Praćenje genetički modifikovanih organizama u medu“. Od novembra 2020. godine, postavlјena je na mesto rukovodioca Departmana za povrtarske i alternativne bilјne vrste Instituta za ratarstvo i povrtarstvo (Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju). Član je Društva za zaštitu bilјa Srbije, Društva za fiziologiju bilјaka Srbije, Društva genetičara Srbije, Američkog fitopatološko društva (American Phytopathological Society), član je uredništva časopisa: “Tobacco”, Prilep, Univerzitet “St. Kliment Ohridski”. Govori engleski jezik.
dr Sandra Cvejić
dr Sandra CvejićRukovodilac Odeljenja za suncokret
dr Snežana Jakšić
dr Snežana JakšićRukovodilac Laboratorije za zemljište i agroekologiju
dr Zorica Nikolić
dr Zorica NikolićRukovodilac Laboratorije za ispitivanje semena
Naučni savetnik. Radni odnos u Institutu zasnovala je 1994. godine kao istraživač saradnik na poslovima određivanja genetičke čistoće semena i identifikacije hibrida. Magistrirala je 2000. godine, a doktorirala 2002. godine. U zvanje naučnog saradnika izabrana je 2004, višeg naučnog saradnika 2008, a zvanje naučnog savetnika stekla je 2011. godine. Aktivno je učestvovala u osnivanju i opremanju Laboratorije za savremene molekularne metode kao i njihovu praktičnu primenu u ispitivanju kvaliteta semena, na uvođenju i razvijanju različitih metoda za utvrđivanje prisustva genetički modifikovanih organizama. Od 2010. godine raspoređena je na poslove rukovodioca akreditovane Laboratorije za ispitivanje semena. Objavila je preko 200 radova i saopšenja kao i više tehničkih rešenja. Od 2007 godine član je Stručnog saveta za biološku sigurnost pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Bila je član radne grupe za primenu mlekularnih markera u registraciji i zaštiti sorti biljaka International Seed Federation i predstavnik Srbije u radnoj grupi UPOV-a za biohemijske i molekularne markere. U periodu 2015- 2018. godine bila je predsednik Naučnog veća Instituta, a od 2021. ponovo je na istoj funkciji. Bila je član Upravnog odbora Instituta za zaštitu bilјa i životnu sredinu (2010-2018) i član Saveta Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu (2012-2015). U periodu 2014-2018. godine bila je član Komisije za sticanje naučnih zvanja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Obavila je više studijskih putovanja i usavršavanja u zemlјi i inostranstvu.
dr Ankica Kondić Špika
dr Ankica Kondić ŠpikaRukovodilac Laboratorije za biotehnologiju
Naučni savetnik, rođena je 1971. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Polјoprivrednom fakultetu (ratarsko-povrtarski smer) u Novom Sadu 1994. godine. Na istom fakultetu je i magistrirala 1999. godine na smeru Genetika i oplemenjivanje bilјaka. Jednogodišnju specijalizaciju iz oblasti molekularne biologije i transformacija bilјaka obavila je u periodu 2000-2001. godine, u International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB), NјuDelhi, Indija. Doktorsku disertaciju iz ove oblasti odbranila je 2005. godine na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Od 1995-2001. godine radi u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, kao stipendista Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srbije. Radni odnos u Institutu zasnovala je 2001. godine u Zavodu za strna žita, na poslovima biotehnologa. Bila je rukovodilac dva nacionalna projekta i koordinator tima iz Instituta na pet međunarodnih projekata iz različitih programa (FP7, COST, EPPN, EMPHASIS). Član je Uređivačkog odbora nacionalnog časopisa Ratarstvo i povrtarstvo, kao i međunarodnog časopisa Genetika. Kao autor ili koautor objavila je preko 260 naučnih radova, od čega 40 u međunarodnim časopisima, koautor je jedne monografske studije i poglavlјa u monografiji nacionalnog značaja. Rukovodilac Odelјenja za biotehnologiju bila je u periodu 2012-2017. Šef Laboratorije za biotehnologiju u Odelјenju za strna žita bila je od februara 2017. do novembra 2020., kada postaje rukovodilac novoosnovane organizacione jedinice Laboratorija za biotehnologiju.