Rukovodstvo Instituta

prof. dr Jegor Miladinović
prof. dr Jegor MiladinovićDirektor Instituta
Prof. dr Jegor Miladinović, naučni savetnik, rođen je 1968. godine u Novom Sadu. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo, u Zavodu za zemljište, agroekologiju i đubriva radi od 1993. godine kao istraživač na oplemenjivanju soje. Magistrirao je 1997. godine, a doktorsku disertaciju iz oblasti genetike i oplemenjivanja biljaka odbranio je 1999. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. U zvanje naučnog savetnika izabran je 2007. godine.

Postdoktorska usavršavanja iz oblasti oplemenjivanja soje obavio je na North Carolina State University, SAD i Changchun University of Agricultural and Animal Sciences, NR Kina. Do sada je, kao autor ili koautor, objavio više od 200 naučnih radova, urednik je monografije nacionalnog značaja, a autor je ili koautor 64 sorte soje registrovane u Srbiji i 56 sorti registrovanih u inostranstvu, od kojih su najpoznatije Merkur, Galina, NS Vulkan, NS Apolo, NS Maximus, NS Ventis, NS Kolos i druge.
Recenzent je u međunarodnim časopisima izuzetnih vrednosti European Journal of Agronomy i Journal of Agricultural and Food Chemistry. Član je uređivačkog odbora međunarodnog časopisa Plant Varieties Studying and Protection. Učestvovao je u realizaciji 9 nacionalnih projekata tehnološkog razvoja, od kojih je na tri bio rukovodilac. Učestvovao je na više međunarodnih projekata od kojih je najznačajniji FAO projekat ’Enhancement of Disaster Risk Reduction and Management (DRRM) Capacities and mainstreaming Climate Change Adaptation (CCA) practices into the Agricultural Sector in the Western Balkans’. (TCP/RER/3504). Dobitnik je nagrade dr Lazar Stojković za 2000. godinu koju dodeljuje Matica srpska i ima trajno počasno članstvo Matice srpske.
Od 2008. godine potpredsednik je Komisije za priznavanje sorti soje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Od 2005. do 2011. bio je rukovodilac Odseka za soju, a od 2010. do 2013. godine bio je član Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. U aprilu 2013. godine izabran je najpre za vršioca dužnosti direktora, a potom u julu iste godine i za direktora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Na toj funkciji je bio do oktobra 2015, a nakon toga postaje savetnik za genetiku i oplemenjivanje biljaka. Od juna 2018. godine nalazi se na funkciji rukovodioca Odeljenja za soju i predsednik je Naučnog veća Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. U novembru 2018. godine, na osnivačkom sastanku, izabran je za koordinatora Evropske Mreže Oplemenjivača Soje (European Soybean Breeding Network). Od 2020. godine vršilac je dužnosti direktora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

doc. dr Vuk Radojević
doc. dr Vuk RadojevićSavetnik direktora za poslove planiranja i optimizacije poslovanja
Dr Vuk Radojević rođen je 31.01.1978. u Novom Sadu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Bečeju. Polјoprivredni fakultet u Novom Sadu upisao je 1997. godine, a diplomirao 2002. godine i stekao zvanje dipl. ing. polјoprivrede agroekonomskog smera. Iste godine upisao je postdiplomske studije na Polјoprivrednom fakultetu. Magistarsku tezu pod nazivom „Izvozne mogućnosti agroindustrijskih proizvoda iz naše zemlјe na tržište Evropske Unije“ odbranio je 2007. godine, a 2018. je doktorirao na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, odbranom doktorske disertacije pod nazivom „Istraživanje tržišta organskih polјoprivredno-prehrambenih proizvoda u Republici Srbiji“.
Od aprila 2003. pa u naredne tri i po godine bio je nosilac stipendije Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj. Istovremeno je bio angažovan na više projekata Ministarstva za nauku u periodu od 2003-2012.
U toku školske 2007/2008. angažovan je na izvođenju nastave na engleskom jeziku u Beogradu iz predmeta “Marketing and Trade”, u okviru međunarodno organizovanih i priznatih MBA specijalističkih studija iz oblasti “Agribusiness Management and Commerce”.
Radni odnos zasnovao je 2007. godine na mestu saradnika u nastavi, a od 01.03.2010. u zvanju asistenta u užoj naučnoj oblasti Tržište i marketing polјoprivredno-prehrambenih proizvoda, Departman za ekonomiku polјoprivrede i sociologiju sela na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.
Stručno usavršavanje obavlјao je na Univerzitetima u Debrecinu, Temišvaru, Kopenhagenu i Gentu. Studijski je boravio u Austriji, u cilјu realizacije aktivnosti Fonda za promociju izvoza polјoprivrednih proizvoda (APF), kao i u Makedoniji, Mađarskoj i Albaniji. Do sada je bio učesnik na tri međunarodna Tempus projekta i na više domaćih projekata.
Član je nekoliko stručnih udruženja: Evropska asocijacija agrarnih ekonomista, Naučno društvo agrarnih ekonomista Balkana, Društvo agrarnih ekonomista Srbije i Društvo agrarnih ekonomista Vojvodine.
U organizaciji Univerziteta iz Portlanda pohađao je i uspešno položio specijalistički kurs iz oblasti izvršnog menadžmenta (Program Delivered By The Free Market Business Development Institute, School Business Administration of Portland State University, 2004-2005). U periodu 2007-2008. pohađao je i uspešno ispunio sve zahteve Tempus Programa u vezi sa obukom za apliciranje tj. pripremu konkursne dokumentacije na projekte pri fondovima Evropske unije, što je potvrđeno sertifikatom „Expert of European Knowledge“.
Na polјu naučno-istraživačkog rada do sada je objavio preko 40 radova u zemlјi i inostranstvu, učestvovao na brojnim nacionalnim i međunarodnim naučno-stručnim skupovima. Napisao je i objavio jednu samostalnu monografiju, a kao koautor učestvovao je u pisanju još dve monografije.
Od 2012. do 2016. nalazio se na mestu predsednika opštine Bečej.
Od juna 2016. do oktobra 2020. obavlјao je dužnost Pokrajinskog sekretara za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Govori, čita i piše engleski, a služi se i nemačkim jezikom.
Živi u Bečeju, oženjen je i otac dvoje dece.
prof. dr Ana Marjanović Jeromela
prof. dr Ana Marjanović JeromelaPomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove
Naučni savetnik. Doktorirala je 2005. godine na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, smer Genetika i oplemenjivanje bilјaka. Radni odnos u Institutu zasnovala je 1996. godine. Tokom 1997–1998. usavršavala se na Justus-Libig Univerzitetu u Gisenu, Nemačka. Bavi se genetikom i oplemenjivanjem ulјanih bilјnih vrsta, posebno ulјane repice. Koautor je 25 priznatih i realizovanih sorti ulјanih bilјaka. Kao autor ili koautor objavila je 295 naučnih i stručnih radova. 2012. godine izabrana je za člana odbora Odelјenja za prirodne nauke Matice srpske, a član je i Radne grupe za istraživanje i razvoj pri Evropskoj semenarskoj asocijaciji. Rukovodila je nacionalnim projektima u periodu 2008-2010. i 2011–2019. i projektima bilateralne saradnje sa Republikom Austrijom (2016–2017) i Republikom Slovenijom (2020-2022). Učestvuje u realizaciji COST akcija FA 1306, CA 16212, CA 18111 i CA 19125, kao i HORIZONT 2020 Phy2Climate projekta. Bila je član užeg predsedništva Zajednice instituta Srbije u periodu 2012–2016. Glavni je urednik nacionalnog časopisa međunarodnog značaja Ratarstvo i povrtarstvo od 2010. i predsednik Društva selekcionera i semenara Republike Srbije od 2018. godine. Bila je pomoćnik direktora za naučnoistraživačke poslove od 2010. do 2013. kada postaje šef Odseka za ulјanu repicu u okviru Odelјenja za ulјane kulture. Obavlјala je funkciju rukovodioca tima oplemenjivača uljane repice tokom 2018. godine, kada je ponovo imenovana za pomoćnika direktora za naučnoistraživačke poslove.
dr Vladimir Miklič
dr Vladimir MikličPomoćnik direktora za međunarodne komercijalne poslove
Dr Vladimir Miklič, naučni savetnik, zaposlen je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada 1990. godine, na Odeljenju za uljane kulture, radio je na poslovima semenarstva i dorade hibridnog semena suncokreta. U periodu od 1996. do 2000. godine boravio je više puta u Indiji, u ukupnom trajanju od preko 2 godine na poslovima kontrole semenske proizvodnje i zimske oplemenjivačke generacije, kao i edukacije indijskih stručnjaka za poslove oplemenjivanja i semenarstva suncokreta. Na sličnim poslovima proveo je preko godinu dana u Argentini u periodu od 2001. do 2007. godine. Bio je upravnik Odeljenja za uljane kulture od 2006. do 2015. godine, kada postaje pomoćnik direktora za međunarodne komercijalne poslove. Od 2016. bio je pomoćnik direktora za organizaciju proizvodnje i plasman proizvoda. Od 2017. do 2018. bio je rukovodilac Odeljenja za industrijsko bilje a potom rukovodilac Odeljenja za suncokret. Od 2021. je pomoćnik direktora za međunarodne komercijalne poslove. Od 2005 – 2014. godine bio je član Upravnog odbora Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad a bio je i član Skupštine Nacionalne laboratorije za ispitivanje semena 2007. i 2008. godine. Član je Board-a International Sunflower Association (ISA) od 2012. godine a od 2016. godine je predsednik Borda ISA. Član je Odbora grupacije za proizvodnju, preradu i promet uljarica i jestivog ulja, Poslovne zajednice za industrijsko bilje Srbije. Bio je generalni sekretar Društva selekcionera i semenara Republike Srbije, član Upravnog odbora Privredne komore Srbije i Predsedništva Zajednice instituta Srbije. Kao predstavnik Instituta posećivao je institute u Rusiji, Ukrajini, Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Turskoj, Hrvatskoj, Argentini, Kini, Uzbekistanu, Indiji, Iranu, itd. U tri navrata 2004, 2009. i 2017. godine boravio u Kini u institutima iz Luoung-a i Baichenng-a i u Bayannur-u, održavši seriju predavanja po pozivu. Kao predstavnik Srbije 2009. godine učestvovao je u F.A.O. Regional Consultation and Workshop on Seed Production, u Budimpešti, Mađarska. Objavio je blizu 400 naučnih radova i tri poglavlja u monografskom delu. Koautor je preko 100 hibrida suncokreta priznatih u inostranstvu i u Srbiji. Učestvovao je na više domaćih i međunarodnih skupova, na mnogima i kao moderator. Učestvovao je na većem broju naučnih projekata u zemlјi i inostranstvu, rukovodio bilateralnim projektom sa Kinom (2013–2015). Od 2015. je predavač po pozivu na doktorskim studijama Polјoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
dipl. inž. Raško Popov
dipl. inž. Raško PopovPomoćnik direktora za komercijalne poslove
Dipl. inž. Raško Popov, rođen je 24.12.1963. u Senti. Osnovnu i srednju školu, smer biologija, je završio u Senti. Diplomirao je na Polјoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 1988. godine na smeru ratarstvo i povrtarstvo. U Institutu za ratarstvo i povrtarsvo je počeo da radi 1988. u Odelјenju za kukuruz. Radio je na poslovima oplemenjivanja kukuruza, a od 2002. godine je angažovan na poslovima F1 semenarstva, ugovaranja i vođenja proizvodnje, organizacije dorade i pakovanja semena. Koautor je 25 hibrida kukuruza. Od 2014. prelazi na mesto rukovodioca Oglednih polјa. Od stranih jezika govori engleski i mađarski.
dipl. inž. master Vladimir Mihajlov
dipl. inž. master Vladimir MihajlovPomoćnik direktora za finansije i računovodstvo
Rođen 1978. godine u Novom Sadu. Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i stekao zvanje master inženjer agroekonomije. Radio u privatnom sektoru u oblasti trgovine na poslovima vezanim za finansije do 2011. godine. Nakon toga radio u Gradskoj upravi za privredu Grada Novog Sada na mestu stručnog saradnika. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo se zaposlio 2013. godine na mestu šefa ekonomsko-finansijskih poslova, a kasnije radio na mestu internog revizora. Bio je angažovan kao član UO Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, kao član NO AD „Pionir“ Srbobran, kao član Skupštine Poljoprivredne stručne službe Novi Sad i kao član Komisije za popis poljoprivrede 2012. godine. U cilju usavršavanja završio program obuke za savetodavca u poljoprivredi organizovanog od strane USDA i Ministarstva poljoprivrede Republike Srbije, stekao diplomu Instituta za ekonomiju i finansije iz računovodstva, sertifikat HACCP administratora, položio državni ispit za rad u državnoj administraciji i stekao zvanje ovlašćenog internog revizora.
Oženjen, otac jednog deteta.
dipl. prav. Zorica Malešev
dipl. prav. Zorica MaleševPomoćnik direktora za pravne poslove
Rođena je 1973. godine u Bačkoj Topoli. Osnovnu i srednju školu, prirodno-matematičku gimnaziju završila je u Bačkoj Topoli. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, nakon čega je zasnovala radni odnos u Okružnom sudu u Novom Sadu u svojstvu sudijskog pripravnika na period od dve godine. Pravosudni ispit položila je 2000. godine u Beogradu u Ministarstvu pravde Republike Srbije. Od 2001. godine zaposlena je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Službi za pravne, kadrovske i opšte poslove. Poslove sekretara Instituta obavlјala je u periodu od 2004. godine do 2011. godine, i u periodu od 2013. godine do 2017. godine, nakon čega dobija premeštaj na poslove pravnog zastupnika.
dipl. inž. Dušan Šikoparija
dipl. inž. Dušan ŠikoparijaPomoćnik direktora za marketinške poslove
Rođen je u Novom Sadu. Diplomirao je na Fakultetu tehničkih nauka (Mašinski fakultet) Univerziteta u Novom Sadu na Katedri za kvalitet. Studirao je marketing, a potom master studije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, smer menadžment u medijima. Prethodno radno iskustvo je stekao u privatnom sektoru na poslovima iz oblasti spolјne trgovine i marketinga. Poseduje bogato iskustvo iz oblasti TV produkcije, oglašavanja, TV i radio reklamiranja, medija planiranja i internet marketinga. Bavio se konsaltingom iz oblasti marketinga, korporativnih komunikacija i vođenja kampanja. Naučna oblast interesovanja mu je menadžment u medijima i upravlјanje korporativnom komunikacijom preduzeća.