DELATNOST LABORATORIJE

Lab­o­ra­tori­ja za zemljište i agroekologi­ju poslu­je tržišno, pružan­jem uslu­ga teren­skog rada i lab­o­ra­tori­jskih anal­iza, a istovre­meno učestvu­je u real­izaci­ji naučnois­traži­vačk­ih pro­jeka­ta. Lab­o­ra­tori­ja poslu­je sa pri­vat­nim lici­ma, državn­im i privred­nim sub­jek­ti­ma.

Lab­o­ra­tori­ja je savre­meno opreml­je­na, pose­du­je potreb­na ovlašćen­ja i akred­itaci­ju i uz dugu tradi­ci­ju, zauz­i­ma vodeće mesto na tržiš­tu.

Lab­o­ra­tori­ja svim zain­tereso­van­im koris­nici­ma nudi usluge osnovnih i kom­plek­snih ispi­ti­van­ja iz oblasti agroekologi­je:

1. zemljiš­ta (fiz­ičke osobine, osnovni para­metri plod­nos­ti zemljiš­ta (reak­ci­ja, sadržaj humusa i makro — i mikrohranljivih ele­me­na­ta) — sa pre­porukom za đubren­je, hemi­jske osobine (adsorp­tivni kom­pleks, zaslan­jenost), opasne i štetne mater­i­je (ostaci pes­ti­ci­da, teš­ki met­ali, PAH, PCB), izra­da namen­skih pedološk­ih kara­ta i studi­ja, pro­jek­ti i elab­o­rati iz oblasti ispi­ti­van­ja zemljiš­ta.

2. Pes­ti­ci­da (fiz­ičko-hemi­jske osobine, reg­is­traci­ja pes­ti­ci­da, ostaci pes­ti­ci­da: u zemljiš­tu, vodi, biljnom mater­i­jalu).

3. Sred­st­va za ishranu bil­ja — đubri­va (fiz­ičko-hemi­jske anal­ize kvalite­ta, reg­is­traci­ja đubri­va, ispi­ti­van­je biološke vred­nos­ti đubri­va).

4. Biljnog mater­i­jala (hemi­js­ki sas­tav).

5. Vode za navod­n­ja­van­je (oce­na kvalite­ta vode za navod­n­ja­van­je).

AKREDITACIJE I OVLAŠĆENJA

Lab­o­ra­tori­ja je akred­i­to­vana od strane Akred­ita­cionog tela Srbi­je (ATS), pre­ma stan­dar­du SRPS ISO/IEC 17025:2006 rešen­jem broj 01–003. Lab­o­ra­tori­ja je 2001. bila prva lab­o­ra­tori­ja za ispi­ti­van­je koja je tada akred­i­to­vana od strane JUAT‑a.

Lab­o­ra­tori­ja pose­du­je i rešen­ja za rad nadležnog Min­istarst­va poljoprivrede, šumarst­va i vodoprivrede R. Srbi­je za: ispi­ti­van­je fiz­ičk­ih i hemi­jskih osobi­na zemljiš­ta, ispi­ti­van­je opas­nih i štet­nih mater­i­ja u zemljiš­tu, ele­men­tarnog sas­ta­va i fiziološk­ih svo­js­ta­va biljnog mater­i­jala, fiz­ičko-hemi­jske anal­ize đubri­va i ispi­ti­van­ja biološke vred­nos­ti đubri­va, hemi­jske anal­ize vode, ispi­ti­van­je fiz­ičko-hemi­jskih osobi­na pes­ti­ci­da i ostata­ka pes­ti­ci­da u zemljiš­tu, vodi, biljnom mater­i­jalu i hrani.

Lab­o­ra­tori­ja je kom­plet­no opreml­je­na za teren­sko ispi­ti­van­je (rekognosci­ran­je, opis spol­jašn­je i unutrašn­je mor­fologi­je zemljiš­ta, uzorko­van­je i pozi­cioni­ran­je mes­ta uzorko­van­ja).

Godišn­je u Lab­o­ra­tori­ju pristigne oko 15.000 poje­d­i­načnih uzor­ka različi­tog matrik­sa, a na svakom poje­d­i­načnom uzorku se ura­di više lab­o­ra­tori­jskih anal­iza.

U cilju val­i­daci­je i pro­vere tačnos­ti pri­men­jenih anal­i­tičk­ih meto­da, koriste se cer­ti­fiko­vani ref­er­ent­ni mater­i­jali za sva­ki matriks koji se anal­izira. Lab­o­ra­tori­ja učestvu­je u domaćim i među­nar­o­d­nim među­la­b­o­ra­tori­jskim testovi­ma.

INFORMACIJE O USLUGAMA I CENAMA

021 4898 450

[email protected]

NAJZNAČAJNIJA OPREMA

1. Teren­s­ka vozi­la

2. GIS sis­tem (ESRI ArcGIS Software+server)

3. GPS pri­jem­ni­ci (Trim­ble Juno SC hend­held, Geo­Ex­plor­er 3000 Series GeoXH)

4. Sonde (svrd­laste i cev­aste) za uzorko­van­je svih tipo­va zemljiš­ta (Eijkelkamp)

5. Uzorki­vač kolone zemljiš­ta u cilin­dar, tip Sti­bo­ka

6. Pen­etrolog­ger sa GPS-om (stan­dard­ni kom­ple­tan set)

7. Gas­ni hro­matograf Agi­lent 6890N sa masen­im detek­torom Agi­lent 5975B

8. Gas­ni hro­matograf ECD/FID Agi­lent 7890A

9. Tečni hro­matograf HP 1100

10. Induko­vano kuplo­vana plaz­ma ICP-OES Vista Pro Var­i­an

11. Atom­s­ki apsor­p­cioni spek­tro­fo­tometar Spec­tr AA-600 sa grafit­nom tehnikom GTA100 Var­i­an

12. CHNS anal­iza­tor Var­i­oEL III

13. Spek­tro­fo­tometar UV/VIS Cary 3 E Var­i­an

14. Mikro­ta­las­ni sis­tem za digesti­ju ETHOS1 Mile­stone

OSOBLJE

Po struk­turi obra­zo­van­ja zaposlenih u Lab­o­ra­tori­ji zas­tu­pljeni su pedolozi, agro­hemičari, agrono­mi (smerovi: ratarsko-povr­tars­ki, voćarsko-vinogradars­ki, zašti­ta bil­ja­ka), hemičari, tehnolog i biolog.

U Lab­o­ra­tori­ji za zemljište i agroekologi­ju četvrti­na zaposlenih su naučni rad­ni­ci, a preko polovine zaposlenih ima­ju visoku stručnu spre­mu i više.

S obzirom na to da se u delokrugu rada Lab­o­ra­tori­je konkuren­ci­ja poveća­va, da se stan­dar­di za kvalitet pooš­trava­ju, a istovre­meno tehnologi­ja u analiti­ci usavrša­va velikom brzi­nom, vrši se kon­tinuira­no ula­gan­je u opre­man­je Lab­o­ra­tori­je i usavrša­van­je kadro­va, da bis­mo zadržali vodeće mesto na tržiš­tu uslužnih anal­iza iz oblasti poljoprivrede i zaštite živ­otne sre­dine.