Međunarodni simpozijum “Agrosym 2014” održan je na Jahorini (BiH) u periodu 23-26. oktobar 2014. uz veliki broj učesnika iz 54 zemlje. Na simpozijumu su predstavljena istraživanja na teme o biljnoj proizvodnji, zaštiti životne sredine i prirodnih resursa, ruralnom razvoju i agro-ekonomiji, kao i zaštiti bilja i bezbednosti hrane.

Savetovanje su otvorili prof. dr Radoslav Grujić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu (BiH), prof. dr Dušan Kovačević sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Vesna Milić, dekan Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu (BiH) i dr Hiromu Okazawa, International Society of Environmental and Rural Development – ISERD (Japan).

U Zborniku apstrakata sa skupa objavljeno je 430 apstrakata koji su vezani za gajenje ratarskih i povrtarskih biljaka, uticaj različitih faktora na prinos i tehnološki kvalitet istih, tehnološki proces proizvodnje i prerade, zaštitu bilja i bezbednost hrane, organsku proizvodnju i ruralni razvoj. U Zborniku radova “AgroSym 2014“ i u časopisu “Agriculture and Forestry” biće objavljeno 300 radova sa skupa do kraja godine.

Učesnici iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo su bili dr Zoran Jerković (Wheat variety specific at once protection of parasites and pests), dr Vera Popović (Productive characteristics of soybean in agroecological conditions of Sremska Mitrovica, Serbia i Soybean biomass production under different water regime conditions), dr Petar Mitrović (Rapeseed flowers wilt caused by pathogenic fungi Leptosphaeria maculans in Serbia) i dr Ivica Đalović (Aluminium tolerance in plants: Genetic and molecular basis).