BOGAT IZBOR NS SORTI ALTERNATIVNIH KULTURA, LEKOVITOG, ZAČINSKOG I AROMATIČNOG BILJA. ORGANSKI PROIZVODI LEKOVITOG BILJA — ORGANSKO JE BUDUĆNOST!

SORTA
SIRKA METLAŠA
REFORM

OPIS SORTE

 • Rana sor­ta sa sred­nje dugačkim metli­ca­ma.
 • U posled­nje vreme je ova sor­ta najpop­u­larni­ja među proizvođači­ma sir­ka met­laša, jer se lako žan­je i pris­tiže rano, kada su vre­men­s­ki uslovi pogod­ni za sušen­je metli­ca.
 • Obezbeđu­je dobar pri­nos metli­ca i seme­na i odličan „met­lars­ki kvalitet” metli­ca.
SORTA
SIRKA METLAŠA
PRIMA

OPIS SORTE

 • Sor­ta sa izuzetno visokim poten­ci­jalom za pri­nos kvalitet­nih metli­ca.
 • Ispol­ja­va visok ste­pen sta­bil­nos­ti pri­nosa i kvalite­ta sirkove slame.
 • Adapt­abil­na je pre­ma nepo­voljn­im uslovi­ma spoljne sre­dine (visoke tem­per­a­ture i suša).
 • U poređen­ju sa najza­s­tu­pljeni­jom stan­dard­nom sor­tom Reform ima kraću veg­etaci­ju, tako da se žet­va po prav­ilu obavl­ja početkom avgus­ta.
HIBRID
SIRKA ZA ZRNO
ALBA F1

OPIS HIBRIDA

 • Hib­rid bel­og zrna kod koga se visi­na bil­ja­ka kreće od 140 cm do 160 cm.
 • Duži­na veg­etaci­je je 145–155 dana.
 • Osnov­na karak­ter­is­ti­ka sir­ka za zrno je da nije sklon osi­pan­ju, čak ni u prezrelom stan­ju.
 • U ogled­i­ma se redovno postižu pri­nosi zrna i do 15 t/ha.
 • U proizvod­nim uslovi­ma real­no je očeki­vati 6–8 t/ha, pa i više.
 • U pogle­du kvalite­ta zrna nema raz­like između Gold F1 i Alba F1 hib­ri­da.
 • Zrno sadrži više belančev­ina (oko 12%) i neš­to man­je skro­ba (oko 72%) od kuku­ruza.
 • Po ostal­im pokaza­telji­ma nema znača­jni­je raz­like između hemi­jskog sas­ta­va i nači­na korišćen­ja zrna sir­ka u odno­su na zrno kuku­ruza.
HIBRID
SIRKA ZA ZRNO
GOLD F1

OPIS HIBRIDA

 • Hib­rid mrkog zrna kod koga se visi­na bil­ja­ka kreće od 150 cm do 170 cm.
 • Duži­na veg­etaci­je je 140–150 dana.
 • Osnov­na karak­ter­is­ti­ka sir­ka za zrno je da nije sklon osi­pan­ju, čak ni u prezrelom stan­ju.
 • U ogled­i­ma se redovno postižu pri­nosi zrna i do 15 t/ha.
 • U proizvod­nim uslovi­ma real­no je očeki­vati 6–8 t/ha, pa i više.
 • U pogle­du kvalite­ta zrna nema raz­like između Gold F1 i Alba F1 hib­ri­da.
 • Zrno sadrži više belančev­ina (oko 12%) i neš­to man­je skro­ba (oko 72%) od kuku­ruza.
 • Po ostal­im pokaza­telji­ma nema znača­jni­je raz­like između hemi­jskog sas­ta­va i nači­na korišćen­ja zrna sir­ka u odno­su na zrno kuku­ruza.
SORTA
PROSA
BISERKA

OPIS SORTE

 • Osnov­na karak­ter­is­ti­ka ove sorte je bela boja zrna, tj. ple­vi­ca.
 • Zrno je krup­no i ujed­načene veličine i boje, u ljuštili­ca­ma se veo­ma lako ljušti.
 • Odliku­je se kratkom veg­etaci­jom (oko 115 dana) i jed­nako je pogod­na za glavnu, zakas­nelu ili postr­nu setvu.
 • Naroči­ta pred­nost ove sorte je da se i u uslovi­ma postrne setve može uspešno gaji­ti za proizvod­nju zrna.
 • Zbog niskog sta­bla otpor­na je na pole­gan­je.
 • Zrno se ne prosi­pa čak ni ako se kas­ni sa žetvom.
SORTA
ULJANE TIKVE
OLINKA

OPIS SORTE

 • Sor­ta koja se odliku­je zrnom bez ljuske (uljana tik­va goli­ca) koje je veo­ma pogod­no za ceđen­je ulja.
 • Ova sor­ta ima veo­ma razvi­jen, moćan koren­ov sis­tem i dobro toler­iše kraće sušne peri­ode.
 • Uljana tik­va goli­ca Olin­ka pri­pa­da pol­uboko­ras­tom tipu ras­ta sta­bla.
 • Za vreme cve­tan­ja obezbeđu­je dobru pčelin­ju pašu.
 • U povoljn­im uslovi­ma spoljne sre­dine formi­ra dva, tri, pa i više plodo­va.
 • Karak­ter­is­tičan oblik zrel­og plo­da je lop­tast. Karak­ter­is­tič­na masa plo­da je 5–8 kg.
 • Pri­nos svežeg plo­da ove sorte je 50–60 t/ha, a pros­ečan pri­nos suvog seme­na 500–800 kg/ha.
 • Sadržaj ulja u jez­gru je 45–48%.
 • Duži­na veg­etaci­je je 120–140 dana.
 • Uobiča­jeno vreme sazre­van­ja je kraj avgus­ta.
 • Od 100 kg vlažnog seme­na dobi­ja se 47–53 kg osušenog seme­na, u pros­eku 50 kg.
SORTA
ULJANE TIKVE
OLIVIJA

OPIS SORTE

 • Sor­ta kod koje je zrno obloženo čvrstom ljuskom bele boje.
 • Ova sor­ta ima veo­ma razvi­jen, moćan koren­ov sis­tem i dobro toler­iše kraće sušne peri­ode.
 • Uljana tik­va sa ljuskom Olivi­ja pri­pa­da puza­vom tipu ras­ta sta­bla.
 • Za vreme cve­tan­ja obezbeđu­je dobru pčelin­ju pašu.
 • U povoljn­im uslovi­ma spoljne sre­dine formi­ra dva, tri, pa i više plodo­va.
 • Karak­ter­is­tičan oblik zrel­og plo­da je lop­tast.
 • Karak­ter­is­tič­na masa plo­da je 6–7 kg.
 • Pri­nos svežeg plo­da ove sorte je 60–70 t/ha, a pros­ečan pri­nos suvog seme­na 500–800 kg/ha.
 • Sadržaj ulja u jez­gru je 46–49%.
 • Duži­na veg­etaci­je je 120–140 dana.
 • Uobiča­jeno vreme sazre­van­ja je kraj avgus­ta.
 • Seme se veo­ma lako vadi i lako se gric­ka.
SORTA
HELJDE
NOVOSADSKA

OPIS SORTE

 • Sor­ta koja cve­ta sukce­sivno, te je odlič­na pčelin­ja paša.
 • Zrno sazre­va za 70–75 dana raču­na­jući od setve.
 • Daje veo­ma dobar pri­nos i zrno odličnog kvalite­ta.
 • Zrno je karak­ter­is­tičnog, uglas­tog obli­ka i mrke boje s tip­ičn­im šara­ma.
 • Osobi­na heljde kao biljne vrste, pa time i sorte Novosad­s­ka, je sklonost osi­pan­ju, te se mora posveti­ti poseb­na pažn­ja određi­van­ju vre­me­na i nači­na žetve.
HIBRID
DUVANA
NS BANAT F1

OPIS HIBRIDA

 • Hib­rid duvana tipa berlej sa poten­ci­jalom za pri­nos osušenog lista preko 4.000 kg/ha.
 • Broj lis­to­va po bilj­ci se kreće od 20 do 25.
 • Uz masu jednog pros­ečnog suvog lista od 12–15 g pri­nos suvog lista po bilj­ci iznosi oko 300 g.
 • Kvalitet lista zado­vol­ja­va potrebe duvanske indus­tri­je.
HIBRID
DUVANA
NS SREM F1

OPIS HIBRIDA

 • Hib­rid duvana tipa virdžini­ja sa poten­ci­jalom za pri­nos suvog lista preko 3.500 kg/ha.
 • Broj lis­to­va po bilj­ci se kreće od 18 do 21.
 • Pros­eč­na masa suvog lista se kreće u rasponu 10–12 g.
 • Ost­varu­je se pri­nos od 180 g do 250 g suvog lista po bilj­ci.
SORTA
KONOPLJE
HELENA

OPIS SORTE

 • Jednodoma sor­ta indus­tri­jske kono­plje sa sadrža­jem THC ispod 0,3% te se ne može zloupotrebiti kao narkotik.
 • Pri­nos zrna sa 30% ulja je oko 1.000 kg/ha.
 • Pri­nos sta­bla je 8–10 t/ha.
 • Namen­je­na je pre sve­ga za proizvod­nju zrna.
SORTA
KONOPLJE
MARINA

OPIS SORTE

 • Dvododoma sor­ta indus­tri­jske kono­plje koja je namen­je­na za proizvod­nju vlak­na.
 • Pri­nos sta­bla je 10–11 t/ha, a sadržaj vlak­na u sta­blu preko 30%.
SORTA
FACELIJE
NS PRIORA

OPIS SORTE

 • Jedno­godišn­ja zel­jas­ta, medonos­na bilj­ka.
 • Duži­na veg­etaci­je je 135 dana, a visi­na bil­ja­ka preko 60 cm.
 • Peri­od cve­tan­ja i lučen­je nek­tara oko 50 dana.
 • Cve­ta od polovine maja pa do kra­ja juna, a u postrnoj setvi od polovine avgus­ta do počet­ka okto­bra.
 • Sa 1 ha se dobi­ja preko 600 kg meda, a u povoljn­im uslovi­ma i do 1.000 kg meda.
 • Koristi se za oču­van­je higi­jene zemljiš­ta, kao čis­tač nema­to­da.
 • Setve­na nor­ma u pro­lećnoj setvi je 5–10 kg/ha, a u postrnoj setvi 15 kg/ha.

NS SEME REGIONALNI PREDSTAVNICI SU VAM DOSTUPNI ZA BESPLATNE KONSULTACIJE I SAVETE

Unesite naziv Vaše opštine da pronađete
odgovarajućeg NS SEME regionalnog predstavnika

Gener­ic selec­tors
Exact match­es only
Search in title
Search in con­tent
Search in posts
Search in pages
acf-field-group

BESPLATNI INFO BROJ TELEFONA: 0800 000 021