Pored izbora odgovarajuće sorte strnih žita, agrotehnika je još jedan od glavnih faktora uspešne proizvodnje, jer ima ulogu da omogući nesmetani rast i razviće biljkama, kao i da umanji negativne uticajte klimatskih činilaca na njih.

Predusev

Najbolji predusevi za strna žita, osim strnih žita, su oni čije se ubiranje završava najkasnije tokom treće dekade septembra.

Analiza zemljišta

Da bi se omogućila primena optimalnih količina i formulacija đubriva, pre svega fosfora i kalijuma, neophodno je uraditi osnovnu agrohemijsku analizu zemljišta.

Osnovno đubrenje

Osnovno đubrenje se izvodi pre osnovne obrade. Celokupna preporučena količina fosfora, kalijuma i 1/3 azota se unose pod osnovnu obradu. Količine i formulacije đubriva određuju se isključivo na osnovu kontrole plodnosti zemljišta, hemijske analize zemljišta.

Osnovna obrada

Oranje, na dubini 20-25 cm, radi se isključivo nakon osnovnog đubriva u cilju njihovog unošenja na dubinu oranja. U sušnijim regionima i na parcelama sa manjom količinom žetvenih ostataka prednost treba dati tanjiračama, razrivačima i drugim oruđima.

Predsetvena priprema

Predsetvena priprema se najčešće izvodi u dva prohoda. Prva priprema je nakon oranja, a druga neposredno pred setvu, na dubini od 6 do 8 cm, kako bi se omogućila setva na dubini od 4 do 5 cm.

Izbor sorte

Izbor odgovarajuće sorte kao i upotreba deklarisanog semena su preduslov za ostvarivanje punog potencijala za prinos o čemu smo pisali u tekstu o sortimentu NS seme strnih žita.

Vreme (rok) setve

Poštovanjem preporučenih rokova setve obezbeđuje se formiranje optimalnih sklopova i dobra kondicija useva pred zimu.

Optimalni rok za setvu pšenice je od 5. do 25. oktobra, a optimalna gustina setve se kreće od 450 do 600 klijavih zrna/m2 u zavisnosti od sorte, dok je za ječam optimalni rok za setvu od 1. do 20. oktobra, a optimalna gustina setve se kreće od 300 do 400 klijavih zrna/m2. Optimalno vreme za setvu ovsa je od 1. do 15. oktobra uz optimalnu gustinu setve od 500 klijavih zrna/m2. Optimalni rok za setvu ozime raži, zbog dužine perioda jarovizacije u odnosu na ostala strna žita, je od 20. septembra do 5. oktobra, uz optimalnu gustinu setve od 500 klijavih zrna/m2.  Od 10. do 25. oktobra je optimalno vreme za setvu tritikala, uz optimalnu gustinu setve od 550 klijavih zrna/m2.

Za sve stručne savete poljoprivredni proizvođači mogu da se obrate stručnjacima iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.