Obaveštenje za poslovne partnere

Broj: 11-04/169

Datum: 31.01.2020.

 

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/2018 – u dalјem tekstu: Zakon) kao licu na koje se odnose i od kojeg se podaci o ličnosti prikuplјaju, i trenutku prikuplјanja, dajemo Vam sledeće

 

OBAVEŠTENJE

O INFORMACIJAMA KOJE SE PRUŽAJU KADA SE PODACI O LIČNOSTI

PRIKUPLJAJU OD LICA NA KOJE SE ODNOSE

(podaci o ličnosti koje se prikuplјaju od poslovnih partnera)

 

1. Rukovalac podataka:

Institut za ratarstvo i povrtarstvo „Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju“, sa sedištem u Novom Sadu, ulica Maksima Gorkog broj 30., tel. +381 21 4898 100, faks. +381 21 4898 131, www.nsseme.com, imejl: institut@nsseme.com, koga zastupa dr Svetlana Balešević Tubić, direktor.

 

2. Poslovni partneri:

Ovo obaveštenje odnosi se na poslovne partnere Instituta. Pod poslovnim partnerima Instituta u smislu ovog Obaveštenja podrazumevaju se kupci, proizvođači, korisnici usluga, davaoci usluga, ponuđači, dobavlјači, izvođači, podizvođači, partneri – njihovi zakonski zastupnici, odgovorna lica za realizaciju ugovora, angažovana lica na realizaciji ugovora, kao i svi ostali ugovorni i vanugovorni partneri Instituta, u zemlјi i inostranstvu, u postupcima realizacije poslova iz delokruga Instituta.

 

3. Podaci o licu za zaštitu podataka o ličnosti:

Radoslava Konjović, dipl.pravnik, tel: 0648706052, e-mail adresa: zastitapodataka@nsseme.com

 

4. Podaci koji se prikuplјaju:

Ime i prezime, naziv poslodavca/institucije/organizacije/obrazovne ustanove/organa i sl. Koju lice predstavlјa ili iz koje dolazi, datum i mesto rođenja, adresa prebivališta ili boravišta, pol, JMBG, broj lične karte ili pasoša, podatak o akademskim i profesionalnim kvalifikacijama, položaju ili funkciji, kontakt e-mail adresa, kontakt telefon.

 

5. Svrha prikuplјanja ličnih podataka i način obrade:

Institut obrađuje podatke o ličnosti isklјučivo u svrhu koje su nabrojane u dalјem tekstu i ne obrađuje više podataka ili širi krug podataka od onih koji su neophodni za ostvarenje u dalјem tekstu nevedenih svrha.

Institut obrađuje podatke o ličnosti za potrebe realizacije zaklјučenih ugovora, upravlјanja projektima, formiranja ponuda, za praćenje roba i usluga i poslovni razvoj, za izveštavanje naručilaca i državnih organa o realizovanim projektima, za realizaciju obuka i drugih usluga koje pruža Institut.

Institut obrađuje podatke o ličnostima radi ispunjenja pravnih obaveza i usklađivanja poslovanja sa važećim pravnim propisima, pre svega iz domena bezbednosti i zdravlјa na radu, poreskog zakonodavstva, finansijskih i opštih propisa.

Podaci o ličnosti se prikuplјaju u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalјe se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama. Podaci o ličnosti koji se prikuplјaju su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade.

Obrada podataka o ličnosti se vrši u skladu sa članom 12. stav 1 Zakona:

„Obrada je zakonita samo ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

1) lice na koje se podaci o ličnosti odnose je pristalo na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha;

2) obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaklјučenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaklјučenja ugovora;

3) obrada je neophodna u cilјu poštovanja pravnih obaveza rukovaoca;

4) obrada je neophodna u cilјu zaštite životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica;

5) obrada je neophodna u cilјu obavlјanja poslova u javnom interesu ili izvršenja zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca;

6) obrada je neophodna u cilјu ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno lice.“

 

6. Primalac podataka:

Institut može ustupiti lične podatke trećim licima samo za sledeće potrebe:

 • spolјnim pružaocima usluga obrade podataka (obrađivač podataka) u ime i za račun Instituta kao rukovaoca ličnih podataka, na osnovu ugovora zaklјučenog između Instituta i obrađivača;
 • javnim organima samo kada je to propisano zakonom i u obimu i za svrhu koja je propisana;
 • naručiocima, u postupku zajedničkog podnošenja ponuda ili ponuda sa podizvođačem;
 • drugim nadležnim organima kada je to razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život i zdravlјe ličnosti.

7. Iznošenje podataka u drugu državu ili međunarodnu organizaciju:

Institut nema nameru iznošenja podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju. Kada je to neophodno, u cilјu ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca, podaci o ličnosti mogu se dati ugovornim partnerima iz inostranstva, u postupku zaklјučenja ino ugovora, uz poštovanje Zakona.

 

8. Prava lica i opoziv pristanka:

Lice ima pravo da od Instituta zahteva, u skladu sa Zakonom i drugim relevantnim propisima, u vezi ličnih podataka:

 • obaveštenje o obradi i uvid (što obuhvata pregled, čitanje, slušanje podataka i pravlјenje zabeleški), kopiju, ispravku, dopunu, ažuriranje ličnih podataka;
 • ukoliko svrha obrade nije jasno određena ili je izmenjena, a nisu za izmenu obezbeđeni uslovi za obradu ili je svrha obrade ostvarena tj. podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe, ukoliko je način obrade nedozvolјen ili podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi ili je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim ili se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu, kao i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona, ima pravo zahtevati prekid i/ili privremenu obustavu obrade i brisanje podataka;
 • ukoliko je lice osporilo tačnost, potpunost i ažurnost podataka, ima pravo da zahteva prekid i/ili privremenu obustavu obrade, kao i da se ti podaci označe kao osporeni dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost;
 • lice ima pravo da zahteva od Instituta prenošenje ličnih podataka drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodlјivo tj. kada se lični podaci koji su predmet zahteva za prenošenje, nalaze u

strukturiranom i mašinski čitlјivom formatu;

 • ukoliko je pravni osnov za obradu ličnih podataka saglasnost lica na koje se podaci odnose, to lice je upoznato sa tim da se saglasnost daje na dobrovolјnoj osnovi i da ima pravo da u bilo kom trenutku pisanim putem povuče datu saglasnost, da se protivi obradi ličnih podataka u cilјu direktnog marketinga i zatraži, u skladu sa Zakonom, ograničenje obrade, stim da dejstvo opoziva proizvodi pravno dejstvo od dana prijema opoziva u Institutu i ne utiče na obradu podataka koja je vršena pre opoziva;
 • lice ima pravo da podnese pisani prigovor Institutu na obradu ličnih podataka putem elektronske pošte na mejl adresu zastitapodataka@nsseme.com.
 • U slučaju nedozvolјene obrade podataka od strane Instituta, lice čiji se podaci obrađuju može se obratiti Povereniku za informacije od jvnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Kralјa Aleksandra 15, 11120 Beograd, telefon 011/3408 900, faks 011/3343 379, mejl office@poverenik.rs.

9. Rok čuvanja podataka:

Institut će čuvati podatke o ličnostima u rokovima koji su određeni zakonom, odnosno samo do roka za otvarenje svrhe za koju su prikuplјeni. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno nakon isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, podaci će biti trajno izbrisani. Lični podaci se mogu čuvati duži vremenski period za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavlјanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa propisima.

 

10. Davanje podataka o ličnosti je neophodan uslov za zaklјučenje ugovora, odnosno realizaciju konkretnog partnerskog odnosa.

 

11. Mere zaštite ličnih podataka:

Rukovalac u okviru svoje poslove organizacije sprovodi sve neophodne organizacione, tehničke i personalne mere zaštite ličnih podataka, uklјučujući ali se ne ograničavajući na:

 • Tehničke mere zaštite,
 • Kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni lični podaci,
 • Kontrolu pristupa podacima,
 • Kontrolu prenosa podataka,
 • Kontrolu dostupnosti podataka,
 • Ostale mere informacione bezbednosti,
 • Sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

Institut sve lične podatke čuva i obrađuje kao poslovnu tajnu, uz primenu svih raspoloživih tehničkih i organizacionih mera zštite podataka, u skladu sa Zakonom, svim drugim relevantnim propisima i normativnim aktima Instituta.

 

12. Ovo obaveštenje je dostupno poslovnim partnerima na način što je objavlјeno na sajtu Instituta nsseme.com i smatraće se da su poslovni partneri upoznati sa sadržajem Obaveštenja.

 

DIREKTOR

 Dr Svetlana Balešević Tubić